Liên kết trang khác

Tiêu đề nội dung mới

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017 

07/07/2017 00:00

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định quyết tâm của ngành Tài chính tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017 được tổ chức ngày 5/7/2017. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khăng định quyết tâm của ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Công tác xây dựng thể chế đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, các chính sách, chế độ về tài chính - NSNN được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; NSNN đã bước đầu được cơ cấu lại theo hướng bền vững, nợ công được đảm bảo trong giới hạn cho phép; Công tác quản lý, điều hành giá đã góp phần tích cực thực hiện kiểm soát lạm phát; Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, tạo niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong điều hành, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Do tăng trưởng kinh tế chậm nên tiến độ thu NSNN 6 tháng đạt thấp, đặc biệt là thu NSTW (mới đạt 41,5% dự toán); Công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn; Giải ngân vốn đầu tư XDCB còn chậm; Việc phân bổ, sử dụng vốn vay còn dàn trải, hiệu quả đầu tư một số chương trình, dự án thấp; Tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, dự báo tình hình kinh tế - xã hội có thể sẽ khá lên, song tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế và tình hình tài chính ngân sách. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là "tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn ngành Tài chính tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời hạn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Trong đó, cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, dự toán NSNN năm 2017, phân bổ NSTW năm 2017.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế theo các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: (Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017).

Thứ ba,tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thuế, thu hồi tiền nợ đọng thuế; quyết tâm thu vượt dự toán Quốc hội quyết định, đảm bảo cân đối NSTW; kiên quyết cắt giảm những khoản chi không cần thiết, chậm triển khai; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN.

Thứ tư, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN. Thực hiện đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động lên nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn trước khi thực hiện các khoản vay mới. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững, tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài và giảm dần lãi suất phát hành Trái phiếu Chính phủ.

Thứ năm, đẩy mạnh tái cấu trúc DNNN, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phấn đấu thu đủ 60 nghìn tỷ đồng tiền bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động đặt cược, casino, trò chơi có thưởng.

Thứ sáu, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công lập do Nhà nước quản lý.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý tốt giá cả, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá.

Thứ tám, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho phát triển.

Thứ chín, triển khai quyết liệt, có chất lượng công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020 theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015.

Thứ mười, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành; kiểm tra nội bộ trong toàn ngành để đánh giá việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu đơn vị.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Công tác xây dựng thể chế đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, các chính sách, chế độ về tài chính - NSNN được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; NSNN đã bước đầu được cơ cấu lại theo hướng bền vững, nợ công được đảm bảo trong giới hạn cho phép; Công tác quản lý, điều hành giá đã góp phần tích cực thực hiện kiểm soát lạm phát; Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, tạo niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong điều hành, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Do tăng trưởng kinh tế chậm nên tiến độ thu NSNN 6 tháng đạt thấp, đặc biệt là thu NSTW (mới đạt 41,5% dự toán); Công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn; Giải ngân vốn đầu tư XDCB còn chậm; Việc phân bổ, sử dụng vốn vay còn dàn trải, hiệu quả đầu tư một số chương trình, dự án thấp; Tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, dự báo tình hình kinh tế - xã hội có thể sẽ khá lên, song tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế và tình hình tài chính ngân sách. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là "tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn ngành Tài chính tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời hạn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Trong đó, cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, dự toán NSNN năm 2017, phân bổ NSTW năm 2017.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế theo các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: (Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017).

Thứ ba,tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thuế, thu hồi tiền nợ đọng thuế; quyết tâm thu vượt dự toán Quốc hội quyết định, đảm bảo cân đối NSTW; kiên quyết cắt giảm những khoản chi không cần thiết, chậm triển khai; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN.

Thứ tư, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN. Thực hiện đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động lên nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn trước khi thực hiện các khoản vay mới. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững, tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài và giảm dần lãi suất phát hành Trái phiếu Chính phủ.

Thứ năm, đẩy mạnh tái cấu trúc DNNN, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phấn đấu thu đủ 60 nghìn tỷ đồng tiền bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động đặt cược, casino, trò chơi có thưởng.

Thứ sáu, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công lập do Nhà nước quản lý.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý tốt giá cả, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá.

Thứ tám, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho phát triển.

Thứ chín, triển khai quyết liệt, có chất lượng công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020 theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015.

Thứ mười, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành; kiểm tra nội bộ trong toàn ngành để đánh giá việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị
Điểm cầu Phú Thọ

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, mặc dù bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề; tuy nhiên, để đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước; ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

(Theo: mof.gov.vn)

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này