Ban hành bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ (kèm theo Quyết định 198/QĐ-STC ngày 27/11/2015 của Sở Tài chính)  

10 Tháng Mười Hai 2015 2:33:00 CH
UBND PHÚ THỌ
SỞ TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 198/QĐ-STC Phú Thọ, ngày 27 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành bổ sung bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ
đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND Tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Công văn số 4910/CT-THDT ngày 23/11/2015 của Cục Thuế Phú Thọ về việc đề xuất quy định giá tính lệ phí trước;

Xét đề nghị của Phòng Vật giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy mới 100% trên địa bàn tỉnh (như phụ lục đính kem).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các mức giá đã ban hành trước đây trái với mức giá quy định tại Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Vật giá; Các cơ quan: Thuế, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- UBND tỉnh; (Đã ký)
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Minh

Bảng giá chi tiết TẢI TẠI DÂY
(Ban biên tập)

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này