Danh mục các chủ trương, chính sách phát triển NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN MỚI 

13/11/2014

Xây dựng nông thôn mới là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Là một Chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực. Trong 03 năm qua, Chính phủ cùng các Bộ, ngành, hệ thống chính trị và chính quyền địa phương các cấp và đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có sự chuyển biến tích cực phát triển nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân.

Để thuận tiện cho công tác triển khai, thực hiện chủ trương trên, Ban biên tập tổng hợp danh mục các văn bản của trung ương và của tỉnh phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NÔNG THÔN MỚI  (Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/08/2008) để các tổ chức, cá nhân tiện tra cứu:
I. Danh mục các chế độ, chính sách của Trung ương
1. Các Quyết định, Chỉ thị  của Thủ tướng Chính phủ về:
1.1. Cơ chế hỗ trợ vốn:

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020;
- Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
- Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
- Chỉ thị số: 18/CT – TTg ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.
1.2. Các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới:
- Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
- Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn;
- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn (hiện nay đã được thay thế Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010).
1.3. Các cơ chế, chính sách về tín dụng nông nghiệp – nông thôn:
- Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước để thực hiện Chương trình KCHKM, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn giai đoạn 2009- 2015;
- Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009.
2. Các Thông tư và Thông tư liên tịch của các Bộ:
- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC;
- Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước để thực hiện Chương trình KCHKM, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề NT;
- Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;
- Quyết định số 2326/QĐ-BTC ngày 25/9/2009 của Bộ Tài chính về việc đính chính - Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009.
II. Danh mục các cơ chế, chính sách của tỉnh
1. Nghị quyết của thường trực tỉnh uỷ và HĐND tỉnh:
- Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;
- Nghị quyết số:196/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 18 về quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;
2. Các văn bản và quyết định của UBND tỉnh:
2.1. Các văn bản tổ chức triển khai:
- Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ;
- Quyết định số 4646/2009/QĐUBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh duyệt Quy hoạch phát phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;
- Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ;
- Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ;
- Kế hoạch số 759  /KH-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;
- Kế hoạch số 3359/KH-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
- Kế hoạch số 3359/KH-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
2.2. Các chính sách hỗ trợ:
3. Các văn bản hướng dẫn của các
ngành:
- Hướng dẫn số 403/SNN-PTNT ngày 11/5/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ;
- Quyết định số 1245/QĐ-SNN ngày 19/11/2010 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2020;
Ban biên tập tiếp tục cập nhật!
(Ban ban biên tập)

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này