Các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng 

25/09/2014

Công văn số 806/STC-ĐT ngày 13/06/2014 về Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành

UBND TỈNH PHÚ THO
SỞ TÀI CHÍNH
Sô 806/STC-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày 28 tháng 04 năm 2014

V/v Tăng cường và xử lý dứt điểm công tác quyết toán
vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước

 

Kính gửi: - Các Sở, Ban ngành của tỉnh;
                 - UBND các huyện, thành, thị.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và UBND tỉnh; Trong thời gian qua công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã có những tiến bộ và đi vào nề nếp. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát báo cáo tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành chưa quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán đến thời điểm 30 tháng 4 năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án, công trình vi  phạm về thời gian quyết toán ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư của Nhà nước.
Để thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý dứt điểm các dự án vi phạm về thời gian quyết toán. Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị  khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định. Đồng thời  thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
2. Thực hiện việc kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của bộ phận làm công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại đơn vị mình; tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng cho các cán bộ làm công tác quyết toán dự án hoàn thành, tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu suất làm việc đảm bảo công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
3. Thực hiện nghiêm việc không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.
4. Tập trung, ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đề nghị của Chủ đầu tư (nếu có), trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời cấp quyết định đầu tư để xem xét, xử lý.
5. Căn cứ kết quả rà soát, báo cáo các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ trước tới nay chưa thực hiện quyết toán lập kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dứt điểm công tác lập báo cáo quyết toán đối với các dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm tra trước ngày 30/6/2014.
Đối với các dự án, công trình có vướng mắc không lập được báo cáo quyết toán  hoặc trường hợp không thể hoàn thiện được hồ sơ quyết toán theo quy định:  Đề nghị Chủ đầu tư báo cáo nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc cụ thể từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn gửi cơ quan Tài chính để tổng hợp báo cáo và đề nghị cấp thẩm quyền cho ý kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trước ngày 25/6/2014.
Sau  ngày 30/6/2014 các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm báo cáo Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh danh mục các công trình, danh sách các chủ đầu tư, các đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thực hiện nghiêm chế tài  xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (B/C)  
- GĐ, PGĐ (Ô Cường);  
- Lưu VT, ĐT.  
  Đào Quý Cường
Tải File tại đây

Công văn số 665/STC-ĐT ngày 23/05/2014 về Kế hoạch thực hiện chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND TỈNH PHÚ THO
SỞ TÀI CHÍNH
Sô 665/STC-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày 23 tháng 05 năm 2014

V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thi số 27/CT-TTg
ngày 27 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ

 

                                       Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh về việc xử lý nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015; Sở Tài chính đề xuất với UBND tỉnh “ Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước ” với các nội dung cụ thể như sau:
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:

- Nhằm triển khai, thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước tới các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về công tác quyết toán vốn đầu tư của các dự án hoàn thành và có giải pháp cụ thể, kế hoạch chi tiết đảm bảo cho việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả  Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Yêu cầu:
- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chế tài xử lý các sai phạm trong việc thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành  sử dụng vốn Nhà nước.
II - NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN:
1. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:

1.1.Thực hiện nghiêm việc lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định  112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và thông tư số 19/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
1.2. Thực hiện ngay việc tự kiểm tra, tổng rà soát toàn bộ các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp cần thiết báo cáo người quyết định đầu tư xử lý dứt điểm công tác quyết toán.
1.3. Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm. Trường hợp những dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thay đổi về tổ chức ( như sáp nhập, giải thể....) hoặc do thiên tai, bão lụt, hoả hoạn không còn hồ sơ thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc hiện nay phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Trường hợp không còn hồ sơ phải có văn bản đề nghị Kho bạc nhà nước nơi đăng ký giao dịch thanh toán vốn cho dự án để được sao lục hồ sơ tài liệu. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2014 đến 6/2014.
1.4. Công bố công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm quy định về lập hồ sơ quyết toán; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý(Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo).
1.5. Không cho phép nhà thầu đang có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án mới. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi.
2. Sở Tài chính:
2.1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay Chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán và đối với các dự án công trình hiện cơ quan tài chính các cấp chưa thẩm tra trình cấp thẩm quyền phê duyệt, có biện pháp xử lý dứt điểm công tác quyết toán. Tổng hợp danh mục công trình, Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu vi phạm quy định trong việc quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, xử lý.
2.2. Kiện toàn, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu suất làm việc; đảm bảo công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
2.3. Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán, tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu suất làm việc; đảm bảo công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
2.4. Chủ trì, phối hợp với các  Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn và đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khâu quyết toán dự án hoàn thành. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2.5. Chỉ đạo Thanh tra Sở, hàng năm thực hiện thanh tra tại các đơn vị có sử dụng vốn nhà nước để đầu tư xây dựng, tại các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trong đó có nội dung thanh tra và kết luận việc thực hiện quy định quyết toán dự án hoàn thành, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý từng  nội dung vi phạm theo quy định hiện hành. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Sở Kế hoạch và đầu tư:
3.1.  Không tham mưu chủ trương đầu tư, không thẩm định dự án mới cho các cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo danh sách các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm quy định trong việc quyết toán dự án hoàn thành được nêu tại Thông báo của UBND tỉnh.
3.2.  Không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ tháng 12 trở lên theo danh sách các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm quy định trong việc quyết toán dự án hoàn thành được nêu tại Thông báo của UBND tỉnh.
3.3. Không tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giao thầu các dự án mới cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm quy định trong việc quyết toán dự án hoàn thành được nêu tại Thông báo của UBND tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 trở đi.
4. Kho bạc nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước các huyện, thành, thị:
4.1. Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, thống kê danh mục dự án, công trình hoàn thành có giao dịch tại Kho bạc nhà nước tỉnh, kho bạc nhà nước huyện đã nghiệm thu hoàn thành nhưng Chủ đầu tư chưa lập hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu dự án hoàn thành theo quy định gửi Sở Tài chính.
Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi.
4.2. Kiểm tra, đối chiếu xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đối với các dự án đảm bảo đúng quy định; đồng thời có nhận xét, đánh giá, kiến nghị với cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán về quá trình đầu tư của dự án theo quy định. Thời gian thực hiện:  Thường xuyên.
4.3. Y sao, cung cấp hồ sơ tài liệu các dự án không còn hồ sơ quản lý đầu tư để phục hồi hồ sơ quyết toán khi có yêu cầu của chủ đầu tư bằng văn bản. Thời gian thực hiện: Chỉ thực hiện trong tháng 5 và tháng 6 năm 2014.
4.4. Không mở giao dịch với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để thanh toán các dự án mới trong thời gian có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng theo danh sách các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm quy định trong việc quyết toán dự án hoàn thành được nêu tại Thông báo của UBND tỉnh. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi.
4.5. Không thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo qyết toán từ 12 tháng trở lên tháng theo danh sách các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm quy định trong việc quyết toán dự án hoàn thành được nêu tại Thông báo của UBND tỉnh. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi.
5. Thanh tra tỉnh
Khi thực hiện thanh tra tại các đơn vị có sử dụng vốn nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, tại các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trong đó có nội dung thanh tra và kết luận việc thực hiện quy định quyết toán dự án hoàn thành, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền từng nội dung vi phạm. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi.
6. Sở Xây dựng
Chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử phạt đối với Chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi.
7.  Các sở, ban, ngành  và UBND các huyện, thành, thị:
7.1. Tổ chức quán triệt các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định. Đồng thời  thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
7.2. Có trách nhiệm yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát, báo cáo toàn bộ các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ trước tới nay chưa thực hiện quyết toán; Đồng thời tổng hợp báo cáo, lập kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dứt điểm công tác lập báo cáo quyết toán đối với các dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm tra trước ngày 30/6/2014. Tổng hợp báo cáo Sở Tài chính  để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh danh mục các công trình, danh sách các chủ đầu tư, các đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thực hiện nghiêm chế tài  xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

7.3. Thực hiện việc kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của bộ phận làm công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại đơn vị mình; tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng cho các cán bộ làm công tác quyết toán dự án hoàn thành, tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu suất làm việc đảm bảo công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ. Trường hợp cần thiết  thì thành lập ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành do Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị làm trưởng ban để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định; Đồng thời xử lý những vướng mắc khó khăn trong quá trình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo thẩm quyền.

7.4. Tập trung, ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đề nghị của Chủ đầu tư (nếu có), trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời cấp quyết định đầu tư để xem xét, xử lý. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi. 

7.5. Đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi. 

7.6. Đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác lập, phê duyệt hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2014 trở đi.   

8. Văn phòng UBND tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo phú Thọ, Sở thông tin và truyền thông
Căn cứ thông báo của UBND tỉnh về danh sách các Chủ đầu tư, Ban quản lý , các nhà thầu có các công trình vi phạm việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để đăng tin kịp thời.   Thời gian thực hiện: Theo thông báo của UBND tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Sở Tài chính là cơ quan thường trực phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng nội dung của kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh 01 quý một lần.
2. Giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện, theo dõi, giám sát và đôn đốc  các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định tại điểm 5 chỉ thị số 27/CT-TTG ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành thị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh ( qua Sở Tài chính ) mỗi quý một lần vào ngày 10 của tháng đầu quý sau về nội dung thực hiện của đơn vị mình.
4. Các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành thị, các chủ đầu tư, chủ dự án có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 1 năm thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về Sở Tài chính trước ngày 30/01/2015 và  Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2015.
Trên đây là đề xuất của Sở Tài chính về dự thảo “ Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước ”.
Sở Tài chính trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ, PGĐ (Ô Cường);  
- Lưu VT, ĐT.  
   
  Đào Quý Cường
Tải File tại đây

Công văn số 508/STC-ĐT ngày 28/04/2014 về Tăng cường công tác quyết toán & tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành

UBND TỈNH PHÚ THO
SỞ TÀI CHÍNH
Sô 508/STC-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày 28 tháng 04 năm 2014

V/v Tăng  cường và xử  lý dứt điểm  công tác quyết
toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà
nước Kế số 27/CT-TTg  ngày 27 tháng 2 năm 2014
của Thủ tướng Chính Phủ

 

Kính gửi: - Các Sở, Ban ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước;
Thực hiện công văn số 4043/BTC-ĐT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện văn bản số 4975/BTC-ĐT ngày 17 tháng 4 năm 2014 V/v báo cáo tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành chưa quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán;
Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị  thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Đồng thời thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
2. Đối với UBND các huyện, thành thị:
- Sớm kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, rà soát, cơ cấu lại tổ chức; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc bảo đảm việc thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
- Đề nghị kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến 30/4/2014 chưa hoàn thành công tác lập báo cáo quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý (cả cấp huyện và cấp xã ). Báo cáo đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành ở cấp huyện, xã; Biện pháp tháo gỡ khó khăn và những kiến nghị, số liệu báo cáo thực hiện theo mẫu biểu số 01/BCQT đính kèm.
3. Đối với các Sở, ban, ngành:
Đề nghị có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc rà soát rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến ngày 30/4/2014 chưa thực hiện quyết toán thuộc phạm vi quản lý, những khó khăn vướng mắc của từng trường, đề xuất tháo gỡ khó khăn và những kiến nghị. Kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo theo mẫu biểu số 02/BCQT đính kèm.
Báo cáo gửi về Sở Tài chính Phú Thọ địa chỉ số 03 đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ (phòng Đầu tư) trước ngày 12/5/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.
Đồng thời, gửi file mềm đến địa chỉ mail: Hanhnth.sotc@phutho.gov.vn.
4. Biện pháp xử lý vi phạm:
-  Không thực hiện giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
- Không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.
- Sau  ngày 30/6/2014, sẽ thực hiện công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện./.

Tải FIle tại đây

Nơi nhận KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (B/C)  
- GĐ, PGĐ (Ô Cường);  
- Lưu VT, ĐT.  
  Đào Quý Cường

Công văn số 805/STC-ĐT ngày 13/06/2014 về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng Trái phiếu Chính phủ

UBND TỈNH PHÚ THO
SỞ TÀI CHÍNH
Sô 805/STC-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày 16 tháng 6 năm 2014

V/v Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn
thành sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ

 

Kính gửi: - Các Sở, Ban ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các chủ đầu tư;

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước;

Thực hiện công văn số 4043/BTC-ĐT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện công văn số 7612/BTC-ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2014 V/v đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Trái phiếu Chính Phủ;

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị  và các Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ trước đến ngày 30/4/2014 chưa hoàn thành công tác lập báo cáo quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý chi tiết theo các lĩnh vực: Giao thông, thuỷ lợi, y tế, ký túc xá sinh viên, kiên cố hoá trường học và nhà công vụ giáo viên;

Trong báo cáo đề nghị các đơn vị tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. (Chi tiết theo biểu số 01/BC-ĐT đính kèm).

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các Chủ đầu tư thực hiện báo cáo theo các nội dung trên gửi  Sở Tài chính trước ngày 18/6/2014 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính ./.

Nơi nhận KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ, PGĐ (Ô Cường);  
- Lưu VT, ĐT.  
   
  Đào Quý Cường

Công văn số 853/STC-ĐT ngày 25/062014 về Triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

UBND TỈNH PHÚ THO
SỞ TÀI CHÍNH
Sô 853/STC-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày 25 tháng 6 năm 2014

V/v Triển khai chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường,đẩy mạnh công tác
quyết cốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành, thị.

Thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

Thực hiện văn bản số 4043/BTC-ĐT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về viêc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng chính phủ.

Thực hiện kế hoạch 2503/KH-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng chính phủ  v/v tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước;

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính tiến hành kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2014 thuộc UBND các huyện, thành, thị quản lý và nắm bắt tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan như sau:
1. Nội dung:
Đề nghị Phòng Tài chính- kế hoạch chuẩn bị một số nội dung báo cáo như sau:
1.1. Báo cáo đánh giá công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm 2014 đối với dự án, công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND các huyện, thành, thị làm chủ đầu tư và các dự án, công trình do các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư. Trong đó nêu rõ những văn bản đôn đốc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của UBND huyện và phòng Tài chính - kế hoạch.(Chi tiết theo mẫu biểu số 01/BCKT kèm theo).
1.2. Báo cáo những danh mục công trình đã hoàn thành có khó khăn, vướng mắc, thiếu hồ sơ, thủ tục quyết toán theo quy định; Yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc cụ thể từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn. Trường hợp cần thiết tổng hợp xin ý kiến xử lý của cấp trên (Chi tiết theo mẫu biểu số 02 /BCKT kèm theo).
1.3. Báo cáo đánh giá sơ kết tình hình thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó báo cáo chi tiết các danh mục công trình, danh sách các Chủ đầu tư, các đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại thông tư số 19/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính; Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. (Chi tiết theo mẫu biểu số 03/BCKT, biểu số 04 /BCKT, biểu số 05/BCKT kèm theo).
2. Thành phần:
- Sở Tài chính: Lãnh đạo và một số chuyên viên phòng Đầu Tư.
- Phòng Tài chính- kế hoạch: Lãnh đạo phòng và một số cán bộ chuyên môn có liên quan.
3.Thời gian thực hiện:
Sở Tài chính sẽ cử tổ công tác làm việc tại Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh mỗi đơn vị 02 ngày.
Buổi sáng: 8h-11h30 ; Buổi chiều: 13h30 – 17h.
Lịch làm việc tại các đơn vị cụ thể như sau:
- Ngày 8, ngày 9 tháng 7 năm 2014: Huyện Thanh Ba; Huyện Đoan hùng
- Ngày 10, ngày 11 tháng 7 năm 2014: Huyện Tam Nông; Huyện Thanh Thuỷ.
- Ngày 14, ngày 15 tháng 7 năm 2014: Huyện Lâm Thao; Huyện Phù Ninh.
- Ngày 17, ngày 18 tháng 7 năm 2014: Huyện Cẩm khê; Huyện Yên lập.
- Ngày 21, Ngày 22 tháng 7 năm 2014: Huyện Hạ Hoà; Huyện Thanh sơn.
- Ngày 23, Ngày 24 tháng 7 năm 2014: Thị xã Phú Thọ; Thành phố Việt trì.
- Ngày 24, Ngày 25 tháng 7 năm 2014: Huyện Tân Sơn.
Để tạo điều kiện cho đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo đánh giá về tình hình lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2014 và báo cáo sơ kết tình hình thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước theo đề cương đính kèm gửi về Sở Tài chính (Phòng Đầu tư) trước ngày 05/7/2014 bằng file mềm về địa chỉ khoatcpt@gmail.com.
Đề nghị Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thành, thị phối hợp thực hiện ./.

Nơi nhận KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ, PGĐ (Ô Cường);  
- Lưu VT, ĐT.  
   
  Đào Quý Cường

Thông báo số 557/TB-BTC ngày 19/08/2014 của Bộ Tài chính về Kết quả cuộc họp về biện pháp xử lý khó khăn trong công tác quyết toán dự án hoàn thành

BỘ TÀI CHÍNH
Sô 557/TB-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày 19 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO
Kết quả cuộc họp về biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc
trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; Ngày 31/7/2014, Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước với sự tham gia của đại diện 23 đơn vị là một số Bộ và các tỉnh, thành phố có nhiều dự án chưa quyết toán hoặc có nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm tìm ra các nguyên nhân chậm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, một số biện pháp xử lý vướng mắc và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.
Bộ Tài chính thông báo kết quả cuộc họp như sau:
I. Một số biện pháp đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành và xử lý các vướng mắc
1. Các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án từ cấp tỉnh đến cấp xã; đặc biệt là ở cấp quận/huyện và cấp xã/phường/thị trấn. Kiện toàn các Ban quản lý dự án chuyên trách đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; Thành lập ban quản lý dự án chuyên trách thuộc các sở, ngành, huyện nhằm thực hiện chuyên môn hoá công tác quản lý dự án đầu tư.
2. Các Bộ, ngành, địa phương cần thành lập Ban chỉ đạo quyết toán dự án hoàn thành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, phân loại hồ sơ dự án chậm quyết toán; đánh giá xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan đối với các dự án bị thất lạc hoặc không có đủ hồ sơ quyết toán để có biện pháp giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp. Yêu cầu nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán A - B, trường hợp nhà thầu không phối hợp thì gửi công văn yêu cầu thời hạn cụ thể (hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng), quá hạn nhà thầu không thực hiện thì báo cáo biện pháp xử lý với cấp có thẩm quyền; đồng thời, cho phép quyết toán theo báo cáo của chủ đầu tư.
3. Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán hết cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Bố trí kế hoạch vốn để thanh toán chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện quyết định việc thuê kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm C để đẩy nhanh tiến độ quyết toán.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo công tác thanh tra tập trung vào các dự án đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán theo quy định; chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
5. Thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm theo quy định của Nhà nước.
6. Về trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quyết toán:
- Cơ quan thẩm tra quyết toán, cán bộ trực tiếp thẩm tra quyết toán chịu trách nhiệm tuân thủ trình tự, nội dung các bước thẩm tra theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm về nội dung của Báo cáo kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp và Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành của kiểm toán độc lập hoặc Kiểm toán Nhà nước (nếu có). Cơ quan thẩm tra quyết toán, cán bộ trực tiếp thẩm tra quyết toán không chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu đã nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; không chịu trách nhiệm về đơn giá dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đơn giá trúng thầu đã được người quyết định trúng thầu quyết định, chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.
- Nhà thầu kiểm toán độc lập, kiểm toán viên chịu trách nhiệm về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.
- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn giám sát, thi công và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng và chất lượng công trình.
- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán (nếu có) chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.
- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp cần thiết, thành lập Hội đồng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
II. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg trong thời gian tới
1. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục công bố công khai tiến độ triển khai quyết toán dự án hoàn thành của các Bộ, ngành, địa phương; trong đó, nêu rõ số dự án quá thời hạn quyết toán gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công khai tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý. Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm quy định về việc lập hồ sơ quyết toán hợp đồng trên trang thông tin điện tử về Đấu thầu.
3. Thực hiện tổng kết, đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ chậm nhất là ngày 30/3/2015 đối với các Bộ, ngành, địa phương.
Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, ngành, địa phương nắm tình hình và khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận TL. BỘ TRƯƯỎNG
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
- UBND tỉnh (B/C)  
- Văn phòng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;  
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;-  
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  
- Vụ pháp chế; Phạm Đức Hồng
- Lưu: VT, Vụ ĐT (200b).  

Section 1

Section 1 content.

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này