Liên kết trang khác

Từ 10/7/2018, thực hiện chế độ mới về quản lý và thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 

04/07/2018 00:00

Từ 10/7/2018, công tác quản lý và thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ có một số thay đổi so với Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016.

Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC, Thông tư 108/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực từ 10/7/2018 và bài bỏ các thông tư quy đinh về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc NSNN của Bô: Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012, Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/2/2015, Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012, Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 và Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007.

 Theo đó, một số nội dung của Thông tư 52 này cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính như sau:

1.1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Được quy định cụ thể chế độ quản lý, thanh toán vốn đối với từng loại nguồn vốn:

- Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ và phần vốn ngân sách sử dụng cho dự án cơ sử dùng nhiều nguồn vốn khác nhau);

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

- Vốn đầu các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài;

- Vốn đầu tư các dự án bí mật nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an;

- Vốn đầu tư của ngân sách nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

1.2. Về nguyên tắc tạm ứng vốn được quy định cụ thể:

- Đối với các công việc thực hiện thông qua hợp đồng, việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực, đồng thời chủ đầu tư đã nhận được bảo lãnh tạm ứng hợp đồng của nhà thầu;

- Đối với các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng, việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư.

1.3. Về quản lý, thanh toán vốn đầu tư các công trình: Bổ sung Mục 4 (Quản lý, thanh toán vốn đầu tư các công trình đặc thù) vào Thông tư với nội dung:

- Điều 13. Công trình bí mật nhà nước: Loại công trình bí mật nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng (trừ công trình bí mật nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được thực hiện theo Thông tư hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính). Việc phân bổ và kiểm tra phân bổ vốn đầu tư; kiểm soát, thanh toán các dự án đầu tư công trình bí mật nhà nước thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (trừ trường hợp có quy định riêng về việc chuyển vốn trực tiếp từ Bộ Tài chính cho Bộ, ngành, địa phương thì thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền).

- Điều 14. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và công trình xây dựng tạm: Loại công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Loại công trình xây dựng tạm theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Tạm ứng và thanh toán vốn thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

1.4. Về Trách nhiệm của cơ quan liên quan: Bổ sung Điều 18 (nay là Điều 20 Thông tư ): Thực hiện việc kiểm tra phân bổ vốn đầu tư theo quy định tại Thông tư này; Bãi bỏ mẫu biểu tại phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/6/2016 của Bộ Tài chính.

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính:

2.1. Kiểm tra phân bổ vốn đầu tư  của Khoản 1, Điều 1: Hằng năm, sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân giao kế hoạch (bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm; kế hoạch bổ sung trong năm), các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp và đơn vị dự toán cấp I ở địa phương (trường hợp đơn vị dự toán cấp I được cấp trên phân cấp phân bổ) phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho từng dự án theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế; ...

2.2. Tiết a Điểm 1 và Tiết a Điểm 2 Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung:

- Đối với vốn chuẩn bị đầu tư: Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư hoặc dự toán từng hạng mục công việc thuộc công tác chuẩn bị đầu tư;

- Đối với vốn thực hiện dự án: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

Xem chi tiêt:
- Thông tư 52/2018/TT-BTC tại đây;
- Thông tư 08/2016/TT-BTC tại đây.

Chí Lợi

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này