Video

Thủ tục cần biết

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định GIá và Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ 

13/11/2014

Để thuận tiện tham gia, góp ý. Sở Tài chính đăng tải 02 Quyết định ban hanh quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định:

  1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất.
  2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Giá đất.

       Cảm ơn sự quan tâm & tham gia của Quý độc giả. Dự thảo Quyết định trên đã được trình bày và được HDND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ IX, HĐND tỉnh khoá XII

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm Bảng định giá đất

UBND TỈNH PHÚ THO

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày... tháng 11 năm 2014

DỰ THẢO

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ

(Ban hành kèm Quyết định số /QĐ-HĐTĐBGĐ ngày  tháng 11  năm 2014
của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ)

––––––––––––––––––––

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa các thành viên của Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ (Sau đây gọi tắt là Hội đồng).

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 2. Chức năng của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh
Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thẩm định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật đất đai.
Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh
1. Hội đồng thẩm định dự thảo Bảng giá đất định kỳ 05 năm một lần hoặc trong trường hợp điều chỉnh Bảng giá đất.
2. Hội đồng tiến hành tổ chức các phiên họp để thẩm định dự thảo Bảng giá đất theo các nội dung sau:
- Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc xác định loại xã, xác định loại đô thị, xác định khu vực, xác định vị trí đất trong xây dựng dự thảo Bảng giá đất;
- Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai trong xây dựng dự thảo Bảng giá đất;
- Thẩm định việc áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong xây dựng dự thảo Bảng giá đất;
- Thẩm định tính phù hợp của dự thảo Bảng giá đất so với khung giá các loại đất do CP quy định, giá phổ biến trên thị trường, chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Chương III
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

Điều 4. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng và tổ tư vấn, chuyên viên giúp việc Hội đồng:
1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội đồng, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao;
- Chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động của Hội đồng, chủ trì các phiên họp của Hội đồng hoặc ủy quyền cho thường trực hội đồng là lãnh đạo cơ quan thường trực Hội đồng;
- Ký các văn bản có liên quan của Hội đồng;
- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung văn bản trình và thời hạn giải quyết hồ sơ, công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Quy chế đã ban hành;
- Xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có);
- Là người phát ngôn đại diện cho Hội đồng; được nhân danh Hội đồng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng có liên quan; phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của Hội đồng về các vấn đề liên quan.
2. Thường trực Hội đồng (đại diện  Sở Tài chính):
- Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
- Tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn bản thẩm định Bảng giá đất để báo cáo Hội đồng xem xét tại phiên họp thẩm định dự thảo Bảng giá đất, lập và thông qua biên bản họp để các thành viên Hội đồng ký tên, ký văn bản thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng;
- Chuyển văn bản thẩm định dự thảo Bảng giá đất của Hội đồng chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất báo cáo UBND tỉnh hồ sơ xây dựng Bảng giá đất theo quy định tại Khoản 2,  Điều 12 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất, UBND tỉnh quyết định ban hành Bảng giá đất theo quy định;
- Bố trí lịch họp, địa điểm họp, theo dõi khối lượng công việc và tiến độ giải quyết hồ sơ đến Hội đồng;
- Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
- Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
3. Thành viên Hội đồng( đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường):
- Tổ chức xây dựng dự thảo Bảng giá đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật gửi Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;
- Báo cáo thuyết minh giải trình việc xây dựng dự thảo Bảng giá đất tại phiên họp hội đồng;
- Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
- Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
4. Thành viên Hội đồng (đại diện Cục Thuế tỉnh):
- Kiểm tra tính chính xác các thông tin được sử dụng để phân tích, đánh giá và xây dựng bảng giá đất;
- Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
- Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
5. Thành viên Hội đồng (đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư):
- Kiểm tra tính chính xác các thông tin được sử dụng để phân tích, đánh giá và xây dựng bảng giá đất;
- Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
- Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
6. Thành viên Hội đồng (đại diện Sở Xây dựng):
- Kiểm tra tính chính xác các thông tin được sử dụng để phân tích, đánh giá và xây dựng bảng giá đất;
- Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
- Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
7. Thành viên Hội đồng (đại diện Sở Tư pháp):
- Chịu trách nhiệm kiểm tra trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ xây dựng, trình duyệt Bảng giá đất;
- Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
- Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
8. Thành viên Hội đồng (đại diện UBND cấp huyện):
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc khảo sát giá đất thực tế trên thị trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất xây dựng Bảng giá đất;
- Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
- Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
9. Nhiệm vụ của tổ chức tư vấn:
- Thực hiện theo đúng nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, thủ tục khi thực hiện xây dựng Bảng giá đất;
- Trường hợp cần thiết khi có yêu cầu của Hội đồng, đơn vị tư vấn có trách nhiệm thuyết minh kết quả điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Bảng giá đất tại cuộc họp của Hội đồng.
10. Nhiệm vụ của tổ giúp việc:
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định Bảng giá đất, báo cáo Thường trực Hội đồng xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng;
- Giúp thường trực Hội đồng dự thảo văn bản thẩm định Bảng giá đất để báo cáo Hội đồng xem xét tại phiên họp thẩm định dự thảo Bảng giá đất;
- Theo nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị công tác của các thành viên, Tổ trưởng tổ giúp việc phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng thành viên để giải quyết các công việc có liên quan để thực hiện chức năng của Hội đồng. Có ý kiến tại cuộc họp Hội đồng về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ đã được phân công. Tham gia xử lý công việc và các cuộc họp theo lịch được bố trí của tổ giúp việc;
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung cuộc họp bằng văn bản gửi đến các thành viên Hội đồng trước khi tổ chức họp tối thiểu 05 ngày; Hoàn thiện văn bản thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng ký chuyển Sở Tài nguyên& Môi trường chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Bảng giá đất theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, UBND tỉnh quyết định ban hành Bảng giá đất theo quy định;
- Tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng ký báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động của Hội đồng theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

Chương IV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 5. Quy trình thẩm định hồ sơ
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo Bảng giá đất đến Hội đồng thẩm định Bảng giá đất (Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng) để tiếp nhận. Hồ sơ dự thảo Bảng giá đất bao gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định dự thảo Bảng giá đất;
- Dự thảo tờ trình về việc ban hành Bảng giá đất;
- Dự thảo Bảng giá đất; Báo cáo thuyết minh xây dựng Bảng giá đất theo quy định tại điều 19 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và MT quy định chi tiết phương pháp định giá đất;
- xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan, cơ quan liên quan (nếu có).
2. Sau khi nhận đủ hồ sơ dự thảo Bảng giá đất, Thường trực Hội đồng nghiên cứu, kiểm tra trước khi họp Hội đồng thông qua.
3. Hội đồng họp thông qua kết quả thẩm định Bảng giá đất và có văn bản chuyển kết quả thẩm định dự thảo Bảng giá đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 6. Nguyên tắc hoạt động
1. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp thẩm định; trường hợp Chủ tịch Hội đồng không tham dự phiên họp thì ủy quyền cho Thường trực Hội đồng điều hành phiên họp.
Hội đồng làm việc bằng hình thức hội nghị, theo nguyên tắc tập thể quyết định các vấn đề thông qua tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, tham gia thảo luận, góp ý, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng. Cuộc họp thẩm định dự thảo Bảng giá đất chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng trở lên tham dự.
2. Hội đồng kết luận và thống nhất ban hành Bảng giá đất khi và chỉ khi:
- Có trên 50% thành viên Hội đồng biểu quyết và thông qua tại phiên họp;
- Trường hợp thành viên Hội đồng biểu quyết ngang nhau (50/50) thì chỉ thông qua và ban hành khi bên đã biểu quyết có Chủ tịch Hội đồng (hoặc thường trực Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền).
3. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến của mình nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định, ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản phiên họp.
4. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong trường hợp thành viên Hội đồng chuyển công tác khác, Chủ tịch Hội đồng trình UBND tỉnh quyết định thay thế thành viên Hội đồng theo đúng thành phần đã quy định.
5. Nếu thành viên Hội đồng vắng mặt trong ba kỳ họp Hội đồng liên tiếp và quá 5 lần/năm mà không báo cáo lý do cụ thể, Chủ tịch Hội đồng báo cáo đề xuất UBND tỉnh thay thế thành viên khác.
6. Về vấn đề ủy quyền khi thành viên Hội đồng vắng mặt trong phiên họp:
- Các thành viên của Hội đồng vì bận công tác không thể tham dự cuộc họp của Hội đồng phải có ý kiến chính thức của mình bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến thẩm định dự thảo Bảng giá đất hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp;
- Nếu người ủy quyền không có ý kiến bằng văn bản thì ý kiến phát biểu của người được ủy quyền được xem là ý kiến của người ủy quyền;
- Thành viên Hội đồng có trách nhiệm ký tên vào biên bản họp Hội đồng (kể cả trường hợp không dự họp mà cử người khác dự thay).
- Hội đồng họp khi có vụ việc phát sinh. Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể tổ chức họp đột xuất. Trước khi tiến hành họp Hội đồng, phải có giấy mời và tóm tắt nội dung cuộc họp gửi trước 05 ngày cho các thành viên Hội đồng.
- Các thành viên Hội đồng không được cung cấp các thông tin, nghiệp vụ của Hội đồng khi chưa có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.
Điều 7. Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng được sử dụng bộ máy và điều kiện vật chất của đơn vị để phục vụ hoạt động của Hội đồng. Hội đồng được phép sử dụng con dấu của UBND tỉnh, trường hợp Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Thường trực Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng thì được phép sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong phạm vi và quyền hạn được ủy quyền.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Các thành viên tham gia Hội đồng không thực hiện các quy định tại Quy chế này hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc các bên có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc xin phản ánh về thường trực Hội đồng xem xét, quyết định./.

                                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                                     

                                                     

                                                                                              Nguyễn Đình Cúc

Do hòm thư trên hệ thống bị lỗi, ý kiến tham gia của bạn xin vui lòng gửi vào địa chỉ: lanqlgstc@gmail.com hoặc tham gia trực tiếp vào mục phản hồi dưới đây.
Xin cảm ơn!

Tải FIle

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Giá đất

UBND TỈNH PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIA ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày...tháng....năm 2014

DỰ THẢO

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Phú Thọ

(Ban hành kèm Quyết định số          /QĐ-HĐTĐGĐ ngày    tháng 11  năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Phú Thọ)

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Quy chế này quy định chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa các thành viên của Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Phú Thọ.(Sau đây gọi tắt là Hội đồng).

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG

 

Điều 2. Chức năng của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật đất đai.
Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
1. Tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trong các trường hợp sau:
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (đối với thửa đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên);
b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất (đối với thửa đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên);
c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (đối với thửa đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên);
d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (đối với thửa đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên);
đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;
e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai 2013 (đối với thửa đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên);
g) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án (đối với thửa đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên);
h) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.
2. Hội đồng tiến hành tổ chức các phiên họp để thẩm định phương án giá đất theo các nội dung sau:
a) Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc xác định giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai trong xây dựng phương án giá đất;
b) Thẩm định việc áp dụng  các phương pháp xác định giá đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong xây dựng phương án giá đất;
c) Thẩm định tính trung thực, khách quan của các thông tin, số liệu về thửa đất, giá đất thị trường đưa vào tính toán trong xây dựng phương án giá đất;

Chương III
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

Điều 4. Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên trong Hội đồng
1. Chủ tịch Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội đồng, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao;
b) Chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động của Hội đồng, chủ trì các phiên họp của Hội đồng hoặc ủy quyền cho thường trực hội đồng là lãnh đạo cơ quan thường trực Hội đồng;
c) Ký các văn bản có liên quan của Hội đồng;
d) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung văn bản trình và thời hạn giải quyết hồ sơ, công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Quy chế đã ban hành;
đ) Xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có);
e) Là người phát ngôn đại diện cho Hội đồng; được nhân danh Hội đồng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng có liên quan; phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của Hội đồng về các vấn đề liên quan.
2. Thường trực Hội đồng - Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
b) Tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn bản thẩm định phương án giá đất để báo cáo Hội đồng xem xét tại phiên họp thẩm định phương án giá đất, lập và thông qua biên bản họp để các thành viên Hội đồng ký tên, có văn bản thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng;
c) Có văn bản chuyển kết quả thẩm định giá đất của Hội đồng cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá, trình UBND tỉnh phê duyệt;
d) Bố trí lịch họp, địa điểm họp, theo dõi khối lượng công việc và tiến độ giải quyết hồ sơ đến Hội đồng;
đ) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
e) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
3. Thành viên Hội đồng là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
a) Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đất đai, điều kiện xác định giá đất của thửa đất cần định giá; có trách nhiệm báo cáo, thuyết minh kết quả điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường liên quan đến thẩm định phương án giá đất;
b) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
c) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
4. Thành viên Hội đồng là đại diện Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:
a) Kiểm tra tính chính xác các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các thông tin được sử dụng để phân tích, đánh giá và thẩm định phương án
giá đất;
b) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
c) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
5. Thành viên Hội đồng là đại diện Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm:
a) Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng thể của thửa đất, cơ sở pháp lý có  liên quan thực hiện đầu tư trên đất dự án khi xác định nghĩa vụ tài chính.
b) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
c) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
6. Thành viên Hội đồng là đại diện Sở Xây dựng có trách nhiệm:
a) Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng thể của thửa đất, cơ sở pháp lý có liên quan thực hiện dự án.
b) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
c) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
7. Thành viên Hội đồng là đại diện UBND cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm:
a) Cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng và có ý kiến về giá đất thị trường tại khu vực có thửa đất cần xác định giá;
b) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này;
c) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
8. Nhiệm vụ của tổ giúp việc:
a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định phương án giá đất. Báo cáo thường trực Hội đồng để xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng;
b) Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức phiên họp của Hội đồng, sao gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến các thành viên Hội đồng;
c) Dự thảo văn bản thẩm định phương án giá đất để báo cáo Hội đồng xem xét tại phiên họp thẩm định phương án giá đất; Hoàn thiện văn bản thẩm định phương án giá đất báo cáo Chủ tịch Hội đồng gửi Sở Tài nguyên & Môi trường trình UBND tỉnh quyết định;
d) Tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng ký báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động của Hội đồng theo quy định.
đ) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
9. Nhiệm vụ của các tổ chức tư vấn:
a) Thực hiện theo đúng nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, thủ tục khi thực hiện xác định giá đất cụ thể;
b) Trường hợp cần thiết khi có yêu cầu của Hội đồng, đơn vị tư vấn có trách nhiệm thuyết minh kết quả điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường có liên quan đến việc thẩm định phương án giá đất tại các cuộc họp của Hội đồng.

 Chương IV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 5. Quy trình thẩm định hồ sơ
a) Tất cả các hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất đều được gửi về Hội đồng (Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng) để tiếp nhận; Hội đồng tập trung đầu mối xử lý, không lập thủ tục văn bản chuyển qua lại giữa các thành viên Hội đồng;
b) Sau khi nhận đủ hồ sơ dự thảo phương án giá đất, Thường trực Hội đồng nghiên cứu, kiểm tra trước khi tổ chức họp để Hội đồng thông qua;
c) Hội đồng họp thông qua kết quả thẩm định giá và có văn bản chuyển kết quả thẩm định giá đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá đất, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 6. Nguyên tắc hoạt động
1. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp thẩm định, trường hợp Chủ tịch Hội đồng không tham dự phiên họp thì ủy quyền cho Thường trực Hội đồng điều hành phiên họp. Hội đồng làm việc bằng hình thức hội nghị, theo nguyên tắc tập thể quyết định các vấn đề thông qua tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, tham gia thảo luận, góp ý, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng. Cuộc họp thẩm định giá đất chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng trở lên tham dự.
2. Hội đồng kết luận và thống nhất ban hành Văn bản thẩm định phương án giá đất theo ý kiến đa số trên 50% đã được biểu quyết và thông qua của thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng hoặc thường trực Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền là ý kiến quyết định. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến của mình nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định, ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản phiên họp thẩm định phương án giá đất.
3. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong trường hợp thành viên Hội đồng do nhu cầu công tác phải thuyên chuyển sang đơn vị khác, Chủ tịch Hội đồng trình UBND tỉnh có Quyết định thay thế thành viên Hội đồng theo đúng thành phần đã quy định trên cơ sở đề cử của cơ quan tham gia thành viên Hội đồng.
4. Nếu thành viên Hội đồng vắng mặt trong ba kỳ họp Hội đồng liên tiếp và 5 lần trong một năm mà không báo cáo lý do cụ thể, Chủ tịch Hội đồng báo cáo đề xuất UBND tỉnh thay thế thành viên khác.
5. Về vấn đề ủy quyền khi thành viên Hội đồng vắng mặt trong phiên họp:
a) Các thành viên của Hội đồng vì bận công tác không thể tham dự cuộc họp của Hội đồng phải có ý kiến chính thức của mình bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến phương án giá đất hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp;
b) Nếu người ủy quyền không có ý kiến bằng văn bản thì ý kiến phát biểu của người được ủy quyền được xem là ý kiến của người ủy quyền; Người được ủy quyền có quyền biểu quyết tại hội nghị của Hội đồng.
c) Thành viên Hội đồng có trách nhiệm ký tên vào biên bản họp Hội đồng (kể cả trường hợp không dự họp mà cử người khác dự thay).
6. Hội đồng họp khi có vụ việc phát sinh. Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể tổ chức họp đột xuất. Trước khi tiến hành họp Hội đồng, phải có giấy mời và tóm tắt nội dung cuộc họp gửi trước 05 ngày cho các thành viên Hội đồng.
7. Các thành viên Hội đồng không được cung cấp các thông tin, nghiệp vụ của Hội đồng khi chưa có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.
Điều 7. Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng được sử dụng bộ máy và điều kiện vật chất của đơn vị để phục vụ hoạt động của Hội đồng. Hội đồng được phép sử dụng con dấu của UBND tỉnh, trường hợp Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Thường trực Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng thì được phép sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong phạm vi và quyền hạn được ủy quyền.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 8. Các thành viên tham gia Hội đồng không thực hiện các quy định tại Quy chế này hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc các bên có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, khi xét thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy chế, thường trực Hội đồng lấy ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.

                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                                                                                      

                                                                                                    
Chu Ngọc Anh

 Do hòm thư trên hệ thống bị lỗi, ý kiến tham gia của bạn xin vui lòng gửi vào địa chỉ: lanqlgstc@gmail.com hoặc tham gia trực tiếp vào mục phản hồi dưới đây.
Xin cảm ơn!


Section 1

Section 1 content.

Không được bình luận cho bài này.
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này