Video

Thủ tục cần biết

Dự thảo quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP 

22/10/2014
UBND TỈNH PHÚ THO
Sô.../TTr-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày 28 tháng 04 năm 2014

DỰ THẢO

Cảm ơn sự quan tâm & tham gia ý kiến của Quý độc giả. Các nội dự thảo trên đã được trình bày và được HDND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ IX, HĐND tỉnh khoá XII.

 TỜ TRÌNH
Về việc quy định
mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa
theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ
–––––––––––––––

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, UBND tỉnh Phú Thọ kính trình HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính Phủ  với các nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Ngày 23/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, theo đó nguồn kinh phí thực hiện chế độ chính sách trên Bộ Tài chính thực hiện bổ sung cho ngân sách địa phương.
Tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư 205/2012/TT-BTquy định: “Căn cứ thực tế của địa phương và nguồn ngân sách được hỗ trợ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương”.
Để có căn cứ phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương sản xuất lúa năm 2013 và các năm tiếp theo theo quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức chi cho các nội dung: Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; Chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông; Chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
2. Thông tư 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ;
3. Kế hoạch 2686/KH – UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015;
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Điều 1.  Đối tượng áp dụng

Hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện, thành, thị để thực hiện chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn, chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến, nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả thuộc nhiệm vụ do cấp huyện thực hiện.
Hỗ trợ Trung tâm khuyến nông tỉnh thực hiện hoạt động khuyến nông,  xây dựng, phổ biến, nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả thuộc nhiệm vụ của tỉnh thực hiện.
Điều 2. Nguyên tắc và các nội dung hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ
Hỗ trợ theo diện tích đất trồng lúa của các huyện, thành, thị thực tế được công bố theo quy định của năm liền kề trước năm xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách; Mức hỗ trợ các đơn vị được xác định từ nguồn kinh phí được Bộ Tài chính bổ sung theo quy định.
2. Các nội dung hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư thủy lợi, giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, hạ tầng làng nghề ở nông thôn, hạ tầng nuôi trồng thủy sản và các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức để phát triển sản xuất và ngành nghề nông trên địa bàn xã, phường; Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới.
Điều 3. Quy định mức hỗ trợ tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ như sau
1. Hỗ trợ 70% nguồn kinh phí được Bộ tài chính bổ sung cho các huyện, thành, thị thực hiện đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn.
2. Hỗ trợ 10% nguồn kinh phí được Bộ tài chính bổ sung cho các huyện, thành, thị thực hiện các hoạt động khuyến nông tại cấp huyện;
3. Hỗ trợ 10% nguồn kinh phí được Bộ tài chính bổ sung cho các huyện, thành, thị thực hiện xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả tại cấp huyện.
4. Hỗ trợ 10% nguồn kinh phí được Bộ tài chính bổ sung cho cấp tỉnh thực hiện xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả và hỗ trợ các hoạt động khuyến nông tại cấp tỉnh.
Điều 4. Quy định việc tổ chức thực hiện
Nghị quyết có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2015.
Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ xem xét, quyết nghị./.

 
 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;    
- Ban KT&NS HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (Ô Xuyên);
- Lưu: VT, NCTH, TH2.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

Chu Ngọc Anh

Do hòm thư trên hệ thống bị lỗi, ý kiến tham gia của bạn xin vui lòng gửi vào địa chỉ: vulong126@gmail.com
Xin cảm ơn!
Không được bình luận cho bài này.
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này