Video

Thủ tục cần biết

Dự thảo điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

30/10/2014
UBND TỈNH PHÚ THO
Sô.../TTr-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, Ngày  tháng năm 2014

DỰ THẢO

Cảm ơn sự quan tâm & tham gia ý kiến của Quý độc giả. Dự thảo Nghị quyết trên đã được trình bày và được HDND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ IX, HĐND tỉnh khoá XII.

TỜ TRÌNH
V/v điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở
người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

––––––––––––––––––––

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi quy định mức thu khoản lệ phí trước bạ tại Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ của HĐND tỉnh Phú Thọ với những nội dung như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) là 12% được quy định tại Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết ban hành căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Ngày 25/3/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2013/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Nội dung của 2 văn bản trên quy định:
“Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.
Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.”
Mức lệ phí trước bạ 12% đang áp dụng không trái với các quy định hiện hành, nhưng để phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết cho thực hiện mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính, đối với Ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu mức thu là: 10% (trên giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành).
Với các lý do trên UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết  bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh Phú Thọ V/v quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
II. Cơ s pháp lý ban hành Nghị quyết
- Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;
- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
- Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
- Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
- Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
III. Nội dung sửa đổi, bổ sung
1. Nguyên tắc

Thực hiện quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 Chính phủ về sửa đổi bổ sung nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.Căn cứ tình hình thực tế của địa phương.
2.Về mức thu
Để phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 Chính phủ về sửa đổi bổ sung nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính, đối với Ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu mức thu là: 10% (trên giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành).
IV. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
Điều 1.
Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với Ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu mức thu là: 10% (trên giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành).
Điều 2. Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời 100% số lệ phí thực thu được vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
2. Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ban KT&NS HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (Ô Xuyên);
- Lưu: VT, NCTH, TH2.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

Chu Ngọc Anh

Tải File chi tiết tại đây
Do hòm thư trên hệ thống bị lỗi, ý kiến tham gia của bạn xin vui lòng gửi vào địa chỉ: khanhstcpt@gmail.com hoặc tham gia trực tiếp vào mục phản hồi dưới đây.
Xin cảm ơn!

Không được bình luận cho bài này.
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này