Giám sát tài chính và thẩm định kết quả đánh giá xếp loại đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

27/05/2022 10:52
Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.  

Sở Tài chính Phú Thọ đã chủ trì và phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc giám sát tài chính năm 2021 và thẩm định kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với 04 doanh nghiệp, trong đó có 02 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm Công ty TNHH NN một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Thọ và 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước gồm Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ, Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ.

1. Về giám sát tài chính năm 2021:
Nội dung thực hiện giám sát tài chính như sau:
- Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nội dung giám sát tài chính gồm: (1) Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn; (2) giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; (3) Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; (4) giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp; (5) giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết; (6) giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.
- Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nội dung giám sát gồm: Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp.
- Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ gồm: Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Giám sát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Kết quả hoạt động kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản; Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp.
Phương thức giám sát: thực hiện giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giám sát giám tiếp thông qua người đại diện đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.
2. Thẩm định kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021: 04/04 doanh nghiệp xếp loại A.
Kết quả giám sát tài chính và thẩm định kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 được tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính theo quy định.
 
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này