Đảng bộ sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và gặp mặt thân mật cán bộ hưu trí ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh  

21/01/2020 08:00

   Thực hiện chương trình công tác, ngày 20 tháng 01 năm 2020, Đảng bộ sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, cơ quan, công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020

    Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Vương Thị Bẩy – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Tài chính. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo sở Tài chính; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng; trung tâm, công ty xổ số, quỹ phát triển đất tỉnh Phú thọ.

    Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; cùng với sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương bằng các chương trình hành cộng cụ thể, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 đã tiếp tục có chuyển biến tích cực, tăng trưởng vượt bậc, tạo đà cho việc phát triển kinh tế như môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được nâng cao; tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định; các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định.

    Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019 đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kết quả được thể hiện trên các mặt công tác, như sau:

   Tổng thu ngân sách 8.423 tỷ đồng/6.696 tỷ đồng, đạt 125% dự toán được giao. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2019: 14.141,6 tỷ đồng/dự toán 11.883 tỷ đồng, đạt 119% dự toán.

Tổng số vốn đầu tư công (bao gồm vốn ODA) đã được phân bổ tính đến hết ngày 31/12/2019 là: 2.832.009 trđ; số vốn đã đủ điều kiện thông báo nhập dự toán tính đến hết ngày 31/12/2019 là: 2.753.944 trđ, đạt 97,3% kế hoạch.

    Kết quả giải ngân tại KBNN tính đến hết tháng 12/2019 đạt 76% kế hoạch, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2019 (tháng 1/2020) đạt trên 85% kế hoạch vốn được giao.

    Sở Tài chính đã thực hiện tiếp nhận 338 hồ sơ kê khai giá của các đơn vị kinh doanh theo quy định của Pháp luật. Qua tiếp nhận hồ sơ kê khai giá đã kết hợp nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định; Tiếp nhận thường xuyên, kịp thời báo cáo giá cả thị trường, giá vật liệu xây dựng, giá hàng nông sản của UBND các huyện, thị xã phục vụ yêu cầu quản lý giá trên địa bàn tỉnh; Đề xuất thanh lý, điều chuyển tài sản, phương án sắp xếp nhà đất, thẩm định đề án sử dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập vào cho thuê.

    Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán ngân sách năm 2020; lập và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách năm 2020 và 3 năm 2020-2022 của các đơn vị quản lý hành chính; đảng đoàn thể; các đơn vị sự nghiệp trong các lĩnh vực:  Y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp,...các tổ chức chính trị xã hội... thuộc cấp tỉnh quản lý để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt.

    Thẩm tra báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 của các đơn vị thuộc ngân sách tỉnh đầy đủ và toàn diện theo chế độ quy định.

    Thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của 08 doanh nghiệp trên tổng số 08 doanh nghiệp bao gồm nhà nước và có vốn nhà nước. Tổng hợp dự toán và quyết toán kinh phí cấp hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi đối với các huyện, thành, thị và Công ty TNHH NN MTV Khai thác công trình thuỷ lợi. Năm 2019, Kế hoạch diện tích đất sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi là 78.802,39 ha, diện tích tiêu lưu vực sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi là 57.177,82 ha. Tổng dự toán kinh phí cấp hỗ trợ thanh toán sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi là 103,454 tỷ đồng. Tổng hợp phân tích tình hình tài chính của 103 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

     Năm 2019, Thanh tra Sở Tài chính đã tổ chức thực hiện 08 cuộc thanh tra theo kế hoạch: Kết luận 04 cuộc thanh tra gồm: Văn phòng Sở Xây dựng; Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp và 01 cuộc tại 05 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng số các kiến nghị xử lý bằng các hình thức qua NSNN số tiền là 6.535.508.000 đồng; Sở tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã giải quyết đúng theo quy định và quyền hạn được giao.

     Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, kiểm tra các tổng đại lý, đại lý bán vé đối với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và kinh doanh phát hành xổ số. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:                                                                             

                                                                                                            Đơn vị: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH NĂM 2019

 

THỰC HIỆN NĂM 2019

 

THỰC HIỆN

CẢ NĂM SO

KẾ HOẠCH (%)

THỰC HIỆN CẢ NĂM

SO C.KỲ (%)

Doanh số

100.100

98.992

98,89

108,36

Nộp ngân sách

22.000

22.100

100,5

108,4

 

   Thực hiện tốt việc diễn tập Khu phòng thủ tỉnh Phú Thọ năm 2019, đã được Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và Quân khu 2 tặng bằng khen.

    Duy trì ổn định mạng Lan và mạng Internet của Sở, xử lý các lỗi phân bổ dự toán ngân sách và các mã lỗi trên hệ thống TABMIS. Triển khai phần mềm quản lý điều hành văn bản VNPT - ioffice.

    Xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn về chế độ quản lý tài chính mới; Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, công tác pháp chế năm 2019; Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Sở được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, thủ tục hiện hành.

         Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020:

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đối với nhiệm vụ thu ngân sách: Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, làm tốt công tác dự báo, theo dõi, phân tích, nắm chắc và tổng hợp kịp thời, thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo tính đúng, tính đủ và đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch dự toán thu NSNN năm 2020 của tỉnh. Đối với nhiệm vụ chi ngân sách: Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành chi cho con người, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ, chương trình, dự án cấp bách, trọng điểm. Phân bổ NSNN cho các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, y tế, sự nghiệp bảo vệ môi trường đảm bảo mức theo quy định.

     Phấn đấu 100% đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, không có đảng viên vi phạm tư cách; Đảng bộ tiếp tục là Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó: 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Cơ quan sở Tài chính tiếp tục là cơ quan đạt chuẩn văn hóa; các đoàn thể: công đoàn, đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh giữ vững danh hiệu vững mạnh, trong đó có ít nhất 01 đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.

    Buổi chiều cùng ngày, trong không khí trang trọng và đầm ấm của buổi gặp mặt thân mật giữa cán bộ, công chức, viên chức cơ quan sở Tài chính với các thế hệ cán bộ hưu trí sở Tài chính trên địa bàn tỉnh,  đồng chí Vương Thị Bẩy – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Tài chính đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong năm 2019 và những đóng góp của ngành tài chính, đồng thời, đồng chí mong muốn các thế hệ cán bộ hưu trí Sở Tài chính luôn mạnh khỏe, an nhàn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa những ý kiến quý báu đối với ngành Tài chính Phú Thọ nói chung và cơ quan Sở Tài chính nói riêng, để tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế cũng như phát huy truyền thống của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay.

 
 

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này