Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 

15/07/2020 10:00
         
         

 

         Nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của địa phương về cơ bản đã đáp ứng được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn từ hậu quả dịch bệnh Covid-19, tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường… Nguồn cân đối đảm bảo các nhiệm vụ chi của những tháng cuối năm dự báo là rất khó khăn.
          Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020 theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân các cấp (Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ); Căn cứ các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2020; Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Căn cứ Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020; Sở Tài chính đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị khẩn trương thực hiện và triển khai cho các đơn vị trực thuộc đối với nhiệm vụ tài chính ngân sách được giao năm 2020; các nhiệm vụ cụ thể như sau:
         1. Tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định; đồng thời đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, từ đó quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN theo dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 
- Giao Cục thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo các cơ quan có liên quan của địa phương phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan tập trung tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế; dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020…; duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế tại địa phương; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu NSNN để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.
- Giao Sở Tài chính, cơ quan tài chính cấp huyện, cấp xã giúp Ủy ban nhân dân các cấp điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ một số khoản thu dành để chi đầu tư (tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết...). Chủ động dự kiến số vượt thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết để bổ sung vốn cho các dự án đã có trong dự toán nhưng do thu cân đối ngân sách khó khăn chưa kịp bố trí đủ dự toán.
2. Tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2274/UBND-KTTH ngày 01/6/2020 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020: Chủ động rà soát để tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ dự án. Rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn được giao năm 2020 (đến ngày 30/9/2020) để thu hồi điều chuyển cho các dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhưng còn thiếu vốn, đồng thời không bố trí cho dự án chậm giải ngân trong kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách ngân sách năm 2021.
3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị khẩn trương thực hiện và triển khai cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, cụ thể như sau: 
a) Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020: Căn cứ dự toán chi năm 2020 đã giao cho từng cơ quan, đơn vị đối với kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước; số đã thực chi cho nội dung trong 6 tháng đầu năm (tính đến thời điểm ngày 20/7/2020); Sở Tài chính, cơ quan tài chính cấp huyện, cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị dự toán cùng cấp xác định số cắt giảm đảm bảo tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020. 
b) Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020: Số kinh phí tiết kiệm thêm = (A - B - C - D) x 10%. 
Trong đó: 
A: Là dự toán chi thường xuyên năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao. 
B: Tổng quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ của cả năm 2020. 
C: Tổng dự toán các khoản chi thường xuyên không thực hiện cắt giảm, gồm: 
- Số tiết kiệm 10% dành để cải cách tiền lương đã giao cho các cơ quan, đơn vị đầu năm; 
- Vốn đối ứng để thực hiện các dự án ODA, các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu (phần vốn sự nghiệp) do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định; 
- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền quyết định; kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu của Trung ương; 
- Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ chi phòng, chống và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 
- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
- Kinh phí chi hoạt động kinh tế, sự nghiệp đảm bảo môi trường; 
- Chi từ nguồn vốn ngoài nước; 
- Kinh phí mua sắm trang phục ngành, kinh phí thuê trụ sở; 
- Kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước. 
D: Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi 6 tháng đầu năm (tính đến thời điểm ngày 20/7/2020). 
c) Căn cứ hướng dẫn xác định số cắt giảm và số tiết kiệm thêm nêu tại điểm a và b nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán cấp 1 trực thuộc tỉnh xác định cho phù hợp với điều kiện thực tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã giao cơ quan tài chính cùng cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách xác định số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm, trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp cuối năm, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trước ngày 25/7/2020. Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính đúng thời hạn quy định. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. 
d) Căn cứ quyết định cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 2020 của Ủy ban nhân dân các cấp; Kho bạc Nhà nước thực hiện giữ lại tại ngân sách các cấp đối với số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các cơ quan, đơn vị chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước. Các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện điều chỉnh phân bổ phần ngân sách còn lại để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được giao. 
Đối với các cơ quan, đơn vị chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại, thu nghiệp vụ: Căn cứ quyết định cắt giảm dự toán chi thường xuyên của cơ quan chủ quản, các cơ quan, đơn vị thực hiện nộp kinh phí cắt giảm, tiết kiệm vào ngân sách nhà nước (tiểu mục 4949) trước ngày 30/9/2020. Việc sử dụng số kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm được thực hiện theo quyết định của các cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị thực hiện.
4. Giao cơ quan tài chính các cấp tham mưu, điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó: 
a) Chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn ngân sách cấp trên bổ sung (nếu có) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn. 
b) Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, Ủy ban nhân dân các cấp phải chủ động xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn lực của mình theo quy định để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Cụ thể: 
- Huy động nguồn dự phòng ngân sách địa phương (sau khi đã sử dụng theo chế độ quy định để thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19). 
- Huy động nguồn kết dư ngân sách địa phương, phần tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 sau khi đã dành nguồn để cải cách tiền lương theo quy định (nếu có) và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương theo quy định. 
- Trường hợp địa phương có nguồn thu tiền sử dụng đất vượt lớn so với dự toán, Ủy ban nhân dân xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp sử dụng nguồn tăng thu này để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối dự toán ngân sách địa phương năm 2020 khi nguồn thu ngân sách từ thuế, phí bị hụt so với dự toán. 
- Trường hợp còn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách địa phương... của các năm trước dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để bù đắp cân đối ngân sách địa phương, khi đó các địa phương báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. 
- Sau khi đã sử dụng các nguồn lực nêu trên mà vẫn không đảm bảo bù đắp số giảm thu ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2020. Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định Khoản 3 Điều 52 và Khoản 1 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước; Giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính xem xét. 
c) Trong quá trình điều hành, trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp thì thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật ngân sách nhà nước và điều 36 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên,...; thực hiện các kết luận của các cơ quan Thanh tra, kiểm toán: 
a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 8/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. 
b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh, kiểm tra, kiểm toán đối với những trường hợp vi phạm, gây lãng phí tiền, tài sản nhà nước, tài nguyên thiên nhiên.
Như vậy, những giải pháp cụ thể, đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh sẽ góp phần để nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm có thể đạt được kết quả tốt nhất, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
Thanh Nam
 
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này