5. Hồ sơ xác định tiền thuê đất, mặt nước, giá đất tính thu tiền sử dụng đất 

23 Tháng Mười Một 2013 2:49:00 CH

- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/01/2005 của Chính Phủ;

1. Căn cứ thực hiện:

- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/01/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đât, thuê mặt nước;

- Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ.
2. Hồ sơ gửi Bộ phận một cửa - Sở Tài chính. Hồ sơ 02 bộ, mỗi bộ gồm co:

- Công văn đề nghị xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm, trả tiền thuê đất 1 lần và thu tiền sử dụng đất  ( 01 bản chính);

- Quyết định thu hồi và giao đất, thuê đất, gia hạn thuê đất (01 bản sao có dấu xác nhận của đơn vị);

- Biên bản thu hồi và giao đất tại thực địa (01Bản sao có xác nhận của đơn vị);

- Trích lục bản đồ địa chính của thửa đất được giao (01 bản sao);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  hoặc giấy chứng nhận đầu tư (01 bản sao);

- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Đối với đơn vị mới) ( 01bản sao);

- Chứng từ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc thuê đất, thuê mặt nước (Đối với đơn vị gia hạn) (01bản sao).

3. Thời hạn giải quyết:

- Trong 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng quản lý Giá lập tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá của tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả (quyết định phê duyệt của UBND tỉnh) tại Bộ một cửa - Sở Tài chính.

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này