Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng Sở

Lãnh đạo Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Nguyễn Minh Tân

Phó Chánh văn phòng: 1. Nguyễn Đăng Thắng
  2. Lê Thị Hồng Loan
  3. Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐT:(0210) 3846284; Fax: (0210) 3847649

Chức năng và nhiệm vụ:
  - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu Giám đốc thống kê tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ do Bộ Tài chính, UBND Tỉnh qui định, thực hiện chế độ báo cáo trong các cuộc hợp giao ban hàng tháng trong Văn phòng Sở và giao ban hàng quí trong toàn ngành Tài chính;
- Thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình 1 cửa, tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục 1 cửa tại Văn phòng theo quy trình đề án được duyệt;
- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo tình hình các mặt công tác TCHC và thi đua định kì và bất thường khi có yêu cầu;
- Tham mưu Ban Giám đốc quản lý tổ chức biên chế CBCC và đề xuất việc kiện toàn sắp xếp bố trí CB trong cơ quan theo đề án khoán biên chế, khoán chi được duyệt;
- Thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đối với CBCC. Tổ chức tốt phong trào thi đua trong cơ quan;
- Phối hợp với Phòng Tin học Thống kê tổ chức khai thác sử dụng máy vi tính để giải quyết các công việc theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. Theo dõi đôn đốc tòan bộ cơ quan thực hiện nội quy và quy chế hoạt động của cơ quan, có kế hoạch bảo vệ cơ quan an toàn, trật tự;
- Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động của đơn vị, quản lý kinh phí theo đúng chế độ quy định của nhà nước, tổ chức thực hiện, theo dõi và quyết toán các khoản kinh phí do ngân sách cấp. Quản lý tài sản mua sắm, tu bổ phương tiện làm việc và sinh hoạt của cơ quan; Tham mưu Ban Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Sở thực hiện sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc và đúng chế độ khoán chi được duyệt;
- Quản lý và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trử, đánh máy văn bản, in ấn, sao chép, vào sổ nhận, gởi công văn phát hành công văn, quản lý con dấu, ghi giấy giới thiệu và giấy đi đường, lệnh điều xe, trình xem và trình ký, làm thủ quỷ với đầy đủ quy định về sổ sách thu chi đối với các quỹ tiền mặt, thực hiện cấp phát lương cho CBCC trong cơ quan.

2. Phòng quản lý Ngân sách

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Hà Thị Kim Liên

 

Phó Trưởng phòng: 1. Nguyễn Quốc Tịch
  2. Trần Anh Tuấn
  3. Bùi Thanh Nam

ĐT: 0210.
Chức năng và nhiệm vụ
- Tham mưu lãnh đạo trong quản lý và điều hành tài chính ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị, thành và ngân sách xã, phường, thị trấn) trên địa bàn toàn tỉnh;
- Hướng dẫn các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm theo Luật ngân sách và các văn bản pháp luật khác;
- Tham mưu lãnh đạo phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm;
- Kiểm tra, thẩm tra dự toán, quyết toán thu chi ngân sách nhà nước các huyện, thị, thành hàng năm;
- Kiểm tra việc chấp hành ngân sách các ngành, các đơn vị và ngân sách các huyện, thị, thành; các cấp huyện, xã trong tỉnh.
- Tổ chức việc cấp phát các khoản chi ngân sách địa phương, các nội dung chi kinh phí ủy quyền, kiểm tra kiểm soát việc sử dụng kinh phí các đơn vị do địa phương quản lý;
- Tổng hợp theo dõi tình hình thu chi ngân sách, quản lý các quỹ (Quỹ dự trữ, Quỹ dự phòng,...), quản lý việc vay, trả nợ vay, các khoản viện,trợ trên địa bàn tỉnh quản lý;
- Hướng dẫn lập quyết toán thu chi ngân sách địa phương hàng năm;
- Thẩm định quyết toán các khoản kinh phí ủy quyền của trung ương và tỉnh;
- Phối hợp với cơ quan thuế và Phòng Quản lý giá trong công tác quản lý thu phí lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

3. Phòng quản lý đầu tư

 

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Nguyễn Chí Lợi

Phó trưởng phòng: 1. Nguyễn Thị Minh Hạnh
  2. Trần Anh Dũng
  3. Nguyễn Thị Bích Khoa

- ĐT: (0210) 3843 019
Chức năng nhiệm vụ
1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý về lĩnh vực Tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý tài chính trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn.
2.2. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở đối với việc tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch và định hướng chiến lược về đầu tư phát triển trong từng thời kỳ của địa phương và của các ngành trên địa bàn tỉnh.
2.3. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước: xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Tham mưu giúp Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính theo vùng lãnh thổ đối với tất cả các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh, kể cả các chương trình dự án do các Bộ, cơ quan trung ương hoặc tỉnh khác chủ trì thực hiện.
2.4. Phối hợp với các phòng chức năng Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm báo cáo Giám đốc Sở và UBND tỉnh trình HĐND quyết định. Tham gia chủ trương đầu tư, thẩm định tài chính các dự án đầu tư do tỉnh quản lý; tham gia xét thầu đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và các dự án khác trên địa bàn theo đề nghị của chủ đầu tư.
2.5. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo quy chế quản lý đầu tư, xây dựng kế hoạch điều chỉnh bổ sung, điều hòa vốn đầu tư thanh toán đối với các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo sở để Báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết. Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư đã được UBND tỉnh quyết định xem xét thủ tục đầu tư xây dựng của các dự án, thông báo gửi các ngành thuộc tỉnh, huyện đồng thời gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn. Căn cứ kế hoạch thanh toán vốn đầu tư, khả năng cân đối của Ngân sách tỉnh để chuyển vốn thanh toán cho các dự án đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính.
2.6. Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, hoàn trả vốn vay theo đúng cam kết của hợp đồng tín dụng, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư, thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình lập quyết toán vốn đầu tư. Hướng dẫn và kiểm tra việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án đầu tư đã được phân cấp theo quy định.
2.7. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã, tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện.
2.8. Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư). Thẩm tra, trình Giám đốc Sở phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương theo quy định. Chủ trì tổ chức kiểm tra báo cáo quyết toán các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịnh UBND tỉnh Quyết định đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.
2.9. Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.
2.10. Yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán vốn đầu tư các dự án, chương trình khi phát hiện chi vượt kế hoạch vốn, sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo, thống kê.
2.11. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong Sở và các Sở, Ban, Ngành, Kho bạc nhà nước và các cơ quan khác để xử lý các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

4. Phòng Hành chính sự nghiệp và Quản lý công sản

Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng: Đinh Đức Phong

Phó Trưởng phòng: 1. Phạm Phương Thủy
  2. Nguyễn Thị Tuyết Lan

    Điện thoại: 0210 3844 029                     

1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh theo qui định của pháp luật.
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ Có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Giám đốc Sở về việc:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh quản lý; Cụ thể hoá, hướng dẫn các cơ quan đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất các chế độ, định mức chi tiêu tài chính của Nhà nước thuộc lĩnh vực HCSN.
2. Phối hợp với phòng QLNS dự thảo trình UBND tỉnh: Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán, thẩm định phân bổ dự toán ngân sách đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý; tham gia với phòng QLNS tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị HCSN thuộc tỉnh quản lý lập dự toán thu-chi ngân sách hàng năm. Tổng hợp dự toán ngân sách năm của khối HCSN cấp tỉnh. Tiếp nhận đăng ký và tham mưu Giám đốc có ý kiến đề nghị điều chỉnh phân bổ dự toán năm (khi cần) đối với các cơ quan đơn vị dự toán cấp I sau khi có quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu ngân sách năm.
4. Đảm bảo cấp phát kịp thời kinh phí hoạt động thường xuyên cho các cơ quan đơn vị trên cơ sở dự toán năm được duyệt, giải quyết và phục vụ các yêu cầu đột xuất phát sinh theo chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền.
5. Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực HCSN:
- Giúp UBND tỉnh quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính của các các cơ quan hành chính thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật;
- Tham gia với phòng QLNS tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp báo cáo UBND tỉnh;
6. Chủ trì, phối hợp các phòng ban chuyên môn thuộc Sở quản lý tài sản nhà nước tại địa phương:
- Xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương;

- Trình cấp có thẩm quyền: Mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ cho thuê, liên doanh, liên kết;
- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương…
7. Tham gia với các phòng liên quan quản lý các quỹ tài chính nhà nước (các loại hình quỹ tài chính nhà nước khác được thành lập theo quy định của pháp luật) tại các cơ quan, đơn vị tỉnh quản lý:
8. Xây dựng Đề án, thẩm định các văn bản về thành lập và hoạt động của các quỹ thuộc lĩnh vực HCSN:
- Báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về đối tượng đầu tư và cho vay;
- Lãi suất cho các quỹ theo quy định của pháp luật;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ.
9. Tham gia triển khai thực hiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS).

5. Phòng Thanh tra

Lãnh đạo phòng:
Chánh Thanh tra: Nguyễn Tiến Đức

Phó Trưởng phòng: 1. Vương Đức Sỹ
  2. Hoàng Ngọc Thưởng
  3. Nguyễn Vũ Hiệp

Điện thoại: 0210 3844029

Chức năng nhiệm vụ
-
Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt;
- Theo dõi, hướng dẫn,  đôn đốc và  kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt;
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;
- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao;
- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thành tra;
- Theo dõi, kiểm tra và đon đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan đựơc giao thực hiện chức năng  thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;
- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của phát luật về khiếu nại, tố cáo;
- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phong, chống tham nhũng;
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

6. Phòng quản lý Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Vũ Ngọc Trung

Phó Trưởng phòng 1. Nguyễn Thị Tuyết Minh
  2. Nguyễn Thanh Huyền

Điện thoại: 0210.3843014
Chức năng và nhiệm vụ
1. Chức năng:

Phòng Tài chính doanh nghiệp có chức năng tham mưu với Lãnh đạo sở công việc liên quan trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, thực hiện chính sách miễn thu thuỷ lợi phí và thu hồi vốn Dự án năng lượng Nông thôn II tỉnh Phú Thọ (phần hạ áp).
2. Nhiệm vụ:
- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp; chính sách phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của Pháp luật;
- Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền và nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phân công của UBND cấp tỉnh;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
- Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Tài chính;
- Tổng hợp đánh giá tình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật. - Hướng dẫn trình tự thủ tục và cơ chế thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo Thông tư số 12/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính;
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 74/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Cính phủ;
- Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện chính sách miễn thu thủ lợi phí trên địa bàn tỉnh. - Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thu hồi vốn Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Thọ (Phần hạ áp). - Các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo sở phân công.

7. Phòng Tin học và Thống kê

Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tiến

Phó Trưởng phòng:  1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  2. Tạ Thị Thúy Hằng

ĐT:(0210) 3844030

Chức năng và nhiệm vụ:
- Quản lý và vận hành hạ tầng truyền thông và trang thông tin điện tử của Sở. Hỗ trợ chuyển giao các ứng dụng CNTT trong ngành tài chính;
- Tham mưu với Ban giám đốc Sở về triển khai các đề án, dự án, hạng mục công việc liên quan đến công nghệ thông tin tại Sở, các đơn vị trực thuộc, các phòng tài chính và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu công tác thống kê; phân tích dự báo từ các đơn vị tài chính trên địa bàn;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính của tỉnh và cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của tỉnh và Bộ Tài chính;
- Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các thiết bị, hạ tầng, chương trình ứng dụng do Bộ Tài chính và tỉnh chuyển giao;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn;
- Xây dựng kế hoạch trang bị máy tính, thiết bị tin học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học; bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các thiết bị tin học trong Sở.

 

8. Phòng quản lý Giá

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Trần Văn Lưu

Phó Trưởng phòng 1. Phùng Thị Thúy Nga
  2. Bùi Tuấn Khanh
  3. Đỗ Minh
1.Chức năng:

- Phòng Vật Giá là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính, là đơn vị trực thuộc nằm trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính được quy định trong Quyết định số 2320/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ;
- Phòng Vật Giá có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giá và thẩm định giá tài sản thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng phương án giá hàng hoá, dịch vụ và kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền; 
- Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm còn vị thế độc quyền do các sở, đơn vị, hoặc doanh nghiệp xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;
- Thẩm định dự thảo quyết định ban hành bảng giá các loại đất và phương án giá đất tại địa phương để Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định;
- Công bố danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;
- Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá và thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn;
-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc sở phân công.

9. Trung tâm tư vấn & Dịch vụ tài chính

Lãnh đạo trung tâm

Giám đốc: Trần Thanh Bá


 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hà Phương
   

Điện thoại: 2010 3849787

Chức năng, nhiệm vụ:
- Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước, của tổ chức và công dân, thực hiện dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý tài sản của các tổ chức và cá nhân trực tiếp quản lý và sử dụng tài sản;
- Tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp tài sản Nhà n¬ước từ các cơ quan chức năng bàn giao theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Tư vấn dịch vụ mua sắm tài sản hàng hoá (về chất lượng, chủng loại, giá trị tài sản) khi khách hàng có nhu cầu và theo quy định của pháp luật;
- Cung ứng các loại biên lai, ấn chỉ;
- Phổ biến chế độ chính sách về tài chính và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản và giá cả;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh Phú Thọ và Giám đốc Sở Tài chính giao.

10. Phòng Kế hoạch & Tài chính các huyện thị

10.1. Phòng Kế hoạch & Tài chính Việt Trì

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - phường Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.2. Phòng Kế hoạch & Tài chính Phù Ninh

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Bái Bằng - huyện Phù Ninh - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.3. Phòng Kế hoạch & Tài chính Lâm Thao

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.4. Phòng Kế hoạch & Tài chính Cẩm Khê

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.5. Phòng Kế hoạch & Tài chính Đoan Hùng

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Đoan Hùng - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.6. Phòng Kế hoạch & Tài chính Hạ Hoà

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Ấm Thượng - huyện Hạ Hoà - Phú

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.7. Phòng Kế hoạch & Tài chính Thanh Ba

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị Thanh Ba - huyện Thanh Ba - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.8. Phòng Kế hoạch & Tài chính Yên Lập

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - huyện Yên Lập - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.9. Phòng Kế hoạch & Tài chính Lâm Thao

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.10. Phòng Kế hoạch & Tài chính Tân Sơn

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Tân Sơn - huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.11. Phòng Kế hoạch & Tài chính Thanh Sơn

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn - huyện Thanh Sơn - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.12. Phòng Kế hoạch & Tài chính Thanh Thuỷ

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thuỷ - huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

10.13. Phòng Kế hoạch & Tài chính Tam Nông

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng: 1.

                           2.

                           3.

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thuỷ - huyện Tam Nông - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.     Fax: 0210.

11. Công ty Xổ số

Ban Giám đốc:
Giám đốc:
Phó Giám đốc: 1.
                     2.
- ĐT: (0210) 3843 019

 

Bạn nên biết

 

Video

Liên kết trang khác

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "stcphutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này