Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Sở Tài chính Phú Thọ

1.Lãnh Đạo Sở

Giám Đốc: Vương Thị Bẩy

Phó Giám Đốc: Đỗ Đình Quyền.

Phó Giám Đốc: Nguyễn Tiến Đức.

Phó Giám Đốc: Hà Thị Kim Liên.

2.Văn Phòng Sở

Lãnh đạo Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Nguyễn Vũ Long

 

Phó Chánh văn phòng: 1. Nguyễn Đăng Thắng
  2. Lê Thị Hồng Loan
  3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ĐT:(0210) 3846284; Fax: (0210) 3847649
1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý tổ chức và cán bộ; công tác hành chính, quản trị; công tác tài chính kế toán; công tác pháp chế; công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, ngành; tổng hợp, báo cáo chuyên đề theo sự phân công của Lãnh đạo Sở; Quản lý, xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT và phát triển ứng dụng CNTT tại Sở Tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và ứng dụng CNTT tại các đơn vị trong ngành tài chính.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn :

2.1 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua - khen thưởng của cơ quan, ngành;
 2.2 Tham mưu xây dựng dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; tham mưu ban hành và sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban thuộc Sở; các nội quy, quy chế quản lý, hoạt động trong phạm vi nội bộ cơ quan trình Giám đốc Sở ký ban hành và kiểm tra giám sát việc thực hiện; công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan;
  2.3 Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó của các đơn vị thuộc Sở; trưởng, phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
  2.4 Tổ chức triển khai thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, pháp chế, tài chính kế toán, quản lý tài sản, phương tiện công tác và công tác nội vụ của cơ quan;
  2.5 Tổng hợp các báo cáo giao ban định kỳ hàng tháng, sơ kết 6 tháng và báo cáo tổng kết năm của cơ quan; các báo cáo khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở;
  2.6 Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các mặt công tác trong các lĩnh vực: cải cách hành chính nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quân sự quốc phòng, công tác phòng cháy chữa cháy và công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, xét công nhận sáng kiến... thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; Là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở; Tổ chức theo dõi, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở;
  2.7 Tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan;
  2.8 Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Tham mưu việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ công chức và người lao động thuộc Sở;
  2.9 Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các cuộc họp, hội nghị; công tác lễ tân, khánh tiết, hiếu hỉ,...
  2.10 Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm triển khai ứng dụng CNTT. Tham mưu đề xuất cho Giám đốc Sở về phát triển ứng dụng CNTT của ngành tài chính ở địa phương (bao gồm Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố, bộ phận kế toán xã, phường, thị trấn);
  2.11 Quản lý, hướng dẫn và tiếp nhận cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách địa phương;
  2.12 Quản trị hạ tầng truyền thông liên ngành, tiếp nhận và duy trì hoạt động các thiết bị, hạ tầng và các ứng dụng Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao;
  2.13 Tập huấn, triển khai các phần mềm ứng dụng cho các đơn vị trong ngành và các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng phần mềm ứng dụng hoạt động liên tục;
  2.14 Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật CNTT cho các Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện,thị xã, thành phố; kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;
  2.15 Chủ trì triển khai và xử lý các vấn đề có liên quan đến vận hành hệ thống Tabmis;
  2.16 Chủ trì tham mưu việc rà soát, lựa chọn, biên tập và tổng hợp các bản tin đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở;
  2.17 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.  

3.Thanh Tra Sở

 

Lãnh đạo phòng:
 Chánh Thanh tra: Nguyễn Chí Lợi
 

 
Phó Trưởng phòng: 1. Vương Đức Sỹ
  2. Đỗ Công Minh
   

Điện thoại: 0210 3844029

1. Chức năng  
Giúp Giám đốc Sở trong công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. 
Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1 Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; 
2.2 Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở;
2.3 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, các quy tắc, quy định về quản lý tài chính, ngân sách, giá, tài sản công đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
2.4 Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;
2.5 Tổ chức tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Tài chính;
2.6 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính;
2.7 Thường trực tiếp công dân của Sở. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
2.8 Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị. 
2.9 Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra khác do Lãnh đạo sở 

4.Các phòng chuyên môn

4.1 Phòng Quản lý Ngân sách

******

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Bùi Thanh Nam

 

 

Phó Trưởng phòng: 1. Nguyễn Quốc Tịch
  2. Trịnh Vũ Hiệp
   

ĐT: 0210.

1. Chức năng 
Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, các quỹ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác thống kê tài chính.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  2.1 Tham mưu dự thảo Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính ngân sách;
  2.2 Tham mưu dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
  2.3 Tham mưu dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương;
  2.4 Tham mưu xây dựng dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;
  2.5 Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;
  2.6 Tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương đột xuất và định kỳ để báo cáo giao ban tài chính, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy và Bộ Tài chính theo yêu cầu;
  2.7 Chủ trì hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;
Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của cấp dưới; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách của cấp dưới;
  2.8 Tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác trình Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. 
  2.9 Quản lý, hướng dẫn, thẩm định phân bổ và quyết toán kinh phí các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các đơn vị không có quan hệ thường xuyên với ngân sách địa phương; 
  2.10 Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định; tổng hợp các nguồn kinh phí chuyển nguồn dự toán ngân sách hàng năm sang năm sau trình UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định đối với từng nguồn kinh phí.
  2.11 Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế và các khoản thu khác trên địa bàn;
  2.12 Phối hợp với phòng Tài chính Đầu tư và các cơ quan có liên quan tham gia quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn; phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;
  2.13 Tham mưu quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;
  2.14 Phối hợp với phòng Đầu tư tham mưu quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; tham mưu triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;
  2.15 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;
  2.16 Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh;
  2.17 Tham mưu quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước: 
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất, cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật; 
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định;
  2.18 Chủ trì tham mưu quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; tham mưu triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;
  2.19 Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định;
  2.20 Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện;
  2.21 Tổng hợp và cung cấp hệ thống chỉ tiêu thống kê sử dụng tại Sở Tài chính theo quy định của Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính và Lãnh đạo sở giao;
  2.22 Thu thập thông tin, dữ liệu các phòng liên quan, các đơn vị tài chính trên địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính địa phương, cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh;
  2.23 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

4.2 Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

***** 

Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng: Đinh Đức Phong

Phó Trưởng phòng: 1. Phạm Phương Thủy
  2. Nguyễn Thị Tuyết Lan
  3. Hà Thị Thúy Hằng
   

    Điện thoại: 0210 3844 029                     

1. Chức năng
Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý, các tổ chức khác có sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1 Thực hiện kiểm tra, thẩm tra phương án phân bổ dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán và chế độ quy định về quản lý tài chính, ngân sách, chế độ kế toán, các chủ trương, chính sách có liên quan tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh; tham mưu với lãnh đạo Sở việc yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước đối với các đơn vị, lĩnh vực được phân công theo dõi;
2.2 Thẩm định, đề xuất bổ sung dự toán đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ và khả năng cân đối ngân sách. Tham mưu đề xuất điều chỉnh phân bổ dự toán, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện dự toán và chấp hành chế độ tài chính đối với các đơn vị dự toán cấp tỉnh;
2.3 Thẩm định hoặc xét duyệt, thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán cấp tỉnh; quản lý, phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí các chương trình sự nghiệp của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở hàng năm; 
2.4 Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương đối với lĩnh vực nhiệm vụ được phân công;
2.5 Phối hợp với Phòng Quản lý Ngân sách hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp tỉnh xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; hướng dẫn thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với các đơn vị dự toán cấp tỉnh; phối hợp tổng hợp trình UBND tỉnh chuyển nguồn kinh phí dự toán ngân sách tỉnh; phối hợp tham mưu phê duyệt Đề án chia tách, sát nhập, giải thể, thành lập mới các cơ quan hành chính sự nghiệp khối tỉnh quản lý;  
2.6 Theo dõi, quản lý và thẩm định, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương (vốn sự nghiệp), bao gồm: vốn trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn vay, viện trợ và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác;
2.7 Hướng dẫn, phân bổ dự toán, thực hiện quyết toán việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo thuộc phạm vi quản lý;
2.8 Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
2.9 Tham mưu dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực cải cách tài chính công  theo quy định; 
2.10 Theo dõi, báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra, KTNN về lĩnh vực ngân sách tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh;
2.11 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

4.3 Phòng Tài chính Đầu tư

*****

 

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Khoa

Phó trưởng phòng: 1. Dương Thị Minh Hạnh
  2. Nguyễn Anh Dũng
   

- ĐT: (0210) 3843 019

1. Chức năng
Là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1 Chủ trì tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý;
2.2 Thực hiện thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án được UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt; tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định;
2.3 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc tỉnh quản lý;
2.4 Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn; 
2.5 Theo dõi, quản lý và thẩm định phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (vốn đầu tư) để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác theo Quyết định của Bộ Tài chính; 
2.6 Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn; Tham mưu việc quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn; 
2.7 Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; 
2.8 Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;
Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;
2.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

4.4 Phòng quản lý Giá và Công sản

*****

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Trần Văn Lưu

Phó Trưởng phòng 1. Phùng Thị Thúy Nga
  2. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  3. Nguyễn Thị Thanh Tâm
   
1.Chức năng:
Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giá, xây dựng chế độ thu phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; quản lý tài sản công trên địa bàn; phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1 Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng là thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh; tổ chức thẩm định và lập hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, phương án giá đất cụ thể;
2.2 Chủ trì tham mưu trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về đất đai;
2.3 Tham mưu xác định và trình UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể; xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;
2.4 Kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
2.5 Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành một số loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh; 
2.6 Chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa;
2.7 Tham mưu xây dựng dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh;
2.8 Tham mưu việc quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND  tỉnh;
2.9 Thực hiện thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;
2.10 Chủ trì tham mưu việc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết; kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá vật liệu xây dựng hàng tháng;
2.11 Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện kiểm tra giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
2.12 Chủ trì tham mưu việc phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; công bố mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;
2.13 Tham mưu việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;
2.14 Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật;
2.15 Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
2.16 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương;
2.17 Tham mưu cho Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm tài sản, mua sắm tài sản tập trung để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tài sản tập trung theo quy định; tài sản xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; việc sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;
2.18 Tham mưu việc tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; đề xuất xử lý các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng và xử lý tài sản nhà nước;
2.19 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;
2.20 Tham mưu cho Giám đốc Sở việc tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương;
2.21 Tham mưu việc quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước;
2.22 Tham mưu việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tham mưu việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;
2.23 Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
2.24 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định; 
2.25 Thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

4.5 Phòng Tài chính Doanh nghiệp

*****

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tiến

 

Phó Trưởng phòng 1. Nguyễn Thị Tuyết Minh
  2. Bùi Tuấn Khanh

Điện thoại: 0210.3843014
Chức năng và nhiệm vụ
1. Chức năng: 

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; công tác quản lý các quỹ đầu tư tài chính. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 
2.1 Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
2.2 Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
2.3 Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh;
2.4 Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;
2.5 Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;
2.6 Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
2.7 Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
2.8 Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;
2.9 Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
2.10 Tham mưu việc quản lý quỹ đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật;
2.11 Theo dõi và đôn đốc thu hồi trả nợ vốn vay dự án lưới điện hạ áp nông thôn (RE II) trên địa bàn tỉnh theo cam kết giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Phú Thọ tại các đơn vị.
2.12 Theo dõi và đôn đốc phần vốn nhận và trả nợ các dự án nước sạch nông thôn tập trung và các dự án cấp nước khu đô thị khi thực hiện bàn giao từ UBND các huyện thành, thị, các dự án khu đô thị khi bàn giao sang Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ hoặc các doanh nghiệp khác (nếu có) nhận quản lý vận hành khai thác sử dụng cấp nước sạch cho tiêu dùng theo quy định của UBND tỉnh.
2.13 Xây dựng phương án giá các sản phẩm dịch vụ công ích về vệ sinh môi trường, đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đơn giá dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, bơm tiêu nước đô thị và công tác phòng chống bão lũ giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh và lập kế hoạch kinh phí báo cáo trình UBND tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh.
2.14 Theo dõi và tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số làm việc tại các nông lâm trường theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ báo cáo và trình UBND tỉnh, Bộ tài chính theo quy định.
2.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.
 

5.Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm TVTS và DV Tài chính

Lãnh đạo trung tâm

Giám đốc: Nguyễn Hà Phương


 

Phó Giám đốc:  
   

Điện thoại: 2010 3849787

Nhiệm vụ của Trung tâm:
1. Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước, của tổ chức và công dân; thực hiện dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý tài sản của các tổ chức và cá nhân trực tiếp quản lý và sử dụng tài sản.
2. Thực hiện các dịch vụ cho chủ đầu tư liên quan đến chính sách, chế độ quản lý tài chính, tài sản nhà nước và các dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ từng dự án cụ thể.
3. Tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản thuộc sở hữu nhà nước; tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa nâng cấp tài sản Nhà nước từ các cơ quan chức năng bàn giao theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
4. Tư vấn dịch vụ mua sắm tài sản hàng hóa (về chất lượng, chủng loại, giá trị tài sản) khi khách hàng có nhu cầu và theo quy định của pháp luật
5. Thực hiện dịch vụ: - Thẩm định giá trong giải phóng mặt bằng, thẩm định giá tài sản, hàng hóa mua sắm bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, tư vấn thẩm định giá tài sản, hàng hóa cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu để vay vốn, thế chấp, chuyển nhượng, bảo lãnh và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo yêu cầu của khách hàng. - Thẩm định việc xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là tài sản Nhà nước. - Thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa, liên doanh, hợp nhất, giải thể, phá sản hoặc thành lập mới doanh nghiệp.
6. Giám định tài chính, kế toán ngoài tố tụng cho các tổ chức cá nhân có yêu cầu, thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán, kê khai tính thuế theo yêu cầu của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành theo hợp đồng ký kết, cung ứng các loại biên lai, ấn chỉ.

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này