Hồ sơ lập dự toán và quản lý tài sản Nhà nước

Các thủ tục điều chuyển, bán và thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp hàng năm thuộc thẩm quyền UBND tnh

I. Thủ tục điều chuyển tài sản

1. Căn cứ thực hiện:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008. Tải chi tiết tại đây;
- Nghị định số 52/2009/NĐ-Cp ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải chi tiết tại đây;
- Thông tư số 245/2009/TT-BTC  ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ. Tải chi tiết tại đây;

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải chi tiết tai đây.

- Nghị quyết số 213/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ. Tải chi tiết tại đây

- Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện thủ tục hành chính trong các trường hợp sau:

- Từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Để mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn;

- Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nhưng không có nhu cầu sử dụng thường xuyên;

- Tài sản nhà nước bị thu hồi; tài sản bị tịch thu hoặc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trình tự thực hiện:
3.1. Số lượng và thành phần hồ sơ:

a. Số lượng: 01 bộ

b. Thành phần hồ sơ: Bộ hồ sơ gồm có:

- Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;
- Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan đến việc điều chuyển;
- Bảng kê danh mục tài sản điều chuyển theo Mẫu số 01, 02, 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.

c. Nơi tiếp nhận hồ sơ:Hồ sơ nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Sở Tài chính (Bộ phận Văn thư hoặc Bộ phận một cửa) địa chỉ: Số 3, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; số điện thoại 0210.3846 284).

3.3. Cơ quan thực hiện:
- Thẩm định hồ sơ: Phòng Hành chính sự nghiệp & Công sản -  Sở Tài chính;
- Quyết định phê chuẩn: UBNd tỉnh.
4. Thời hạn giải quyết:

- Thẩm định hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Tài chính sẽ có công văn thông báo cho đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

- Quyết định phê chuẩntỉnh: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh gửi đơn vị qua đường bưu điện.
6. Lệ phí: Không.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Hành chính sự nghiêpk & Công sản để phối hợp giải quyết./.

II. Thủ tục bán tài sản

1.Căn cứ thực hiện:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008. Tải chi tiết tại đây;
- Nghị định số 52/2009/NĐ-Cp ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải chi tiết tại đây;
- Thông tư số 245/2009/TT-BTC  ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ. Tải chi tiết tại đây;

 - Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải chi tiết tại đây;

- Nghị quyết số 213/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ. Tải chi tiết tại đây;
- Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ. Tải chi tiết tại đây.

2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện thủ tục hành chính trong các trường hợp sau:

-  Tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng;
- Việc sử dụng tài sản nhà nước không có hiệu quả;
- Thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-  Phải thay thế tài sản do yêu cầu đổi mới kỹ thuật, công nghệ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tài sản nhà nước bị thu hồi; tài sản bị tịch thu hoặc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Loại tài sản được bán: Tài sản nhà nước được thanh lý theo hình thức bán tài sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính bao gồm:

-  Nhà và các công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất thuộc quyền quản lý của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, (trừ trường hợp phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của các đơn vị cấp tỉnh đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt); Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan;
- Xe ô tô kể cả xe chuyên dùng và tài sản khác có giá trị mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản  do các đơn vị  thuộc cấp tỉnh quản lý trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;
- Nhà và các công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất thuộc quyền quản lý của các đơn vị cấp tỉnh nằm trong mặt bằng thi công các dự  án đầu tư xây dựng đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt;
- Tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng /01đơn vị tài sản  của các đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

3. Trình tự thực hiện: Đơn vị sử dụng có nhu cầu bán tài sản nhà nước lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bán tài sản. Bộ hồ sơ gồm có:

3.1. Số lượng và thành phần hồ sơ: Đơn vị sử dụng có nhu cầu bán tài sản nhà nước lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bán tài sản. Bộ hồ sơ gồm có:

a. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b. Thành phần sơ: Bộ hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan và ý kiến của các cơ quan khác mà pháp luật quy định khi bán tài sản nhà nước cần phải có ý kiến của các cơ quan này;
- Bảng kê danh mục tài sản đề nghị bán lập theo Mẫu số 01, 02, 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.

3.2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Văn phòng Sở Tài chính. Địa chỉ: Số 3, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (điện thoại 0210.3.846.284).

3.3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm định hồ sơ: Phòng Hành chính sự nghiệp & công sản;
- Cơ quan ban hành quyết định: UBND tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết:
a. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Sở Tài chính sẽ có Công văn thông báo cho đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
b. Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: 

- Tại cơ quan thẩm định hồ sơ: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Tại cơ quan ban hành quyết định: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép bán tài sản.

5. Lệ phí: Không.

6. Thời hạn bán tài sản: Trong thời hạn 60 ngày đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất, 30 ngày đối với tài sản khác, kể từ ngày có quyết định của UBND tỉnh, đơn vị có tài sản bán tiến hành các thủ tục bán tài sản theo quy định. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc bán tài sản, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tài chính để điều chỉnh giảm tài sản theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp & Công sản để phối hợp giải quyết./.

III. Thủ tục thanh lý tài sản

1.Căn cứ thực hiện:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
- Nghị định số 52/2009/NĐ-Cp ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ;
- Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện thủ tục hành chính trong các trường hợp sau:

- Tài sản hết thời hạn sử dụng, không có nhu cầu sử dụng mà không thể điều chuyển cho đơn vị khác, tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc nếu tiếp tục sử dụng thì không có hiệu quả và phải chi phí sửa chữa quá lớn;

- Nhà, công trình kiến trúc phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
3. Trình tự thực hiện: Đơn vị sử dụng có nhu cầu thanh lý tài sản nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định thanh lý của Sở Tài chính hoặc UBND tỉnh theo phân cấp tại Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND, ngày 10/08/2010 của UBND tỉnh) lập hồ sơ đề nghị thanh lý.

3.1. Số lượng và thành phần hồ sơ:

a. Số lượng: 01 bộ

b. Thành phần hồ sơ: Bộ hồ sơ gồm có:
- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;
- Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản;
- Văn bản của các cơ quan có liên quan và ý kiến của các cơ quan khác mà pháp luật quy định khi bán tài sản nhà nước cần phải có ý kiến của các cơ quan này.
3.2. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Văn phòng Sở Tài chính. Địa chỉ: Số 3, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (điện thoại 0210.3.846.284).
3.3. Thời hạn giải quyết:
a. Đối với tài sản thanh lý thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh:

- Tại cơ quan thẩm định:Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
- Tại cơ quan quyết định phê duyệt: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tài chính.

b. Đối với tài sản thanh lý thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính có quyết định phê duyệt thanh lý.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Tài chính sẽ có Công văn thông báo cho đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Sau khi quyết định thanh lý tài sản của UBND tỉnh, của Sở Tài chính ký ban hành sẻ gửi cho đơn vị theo đường bưu điện.

4. Thời gian thanh lý tài sản: Sau khi nhận được quyết định của UBND tỉnh, của Sở Tài chính, đơn vị tiến hành các thủ tục bán tài sản theo quy định. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc bán tài sản, đơn vị phải báo cáo Sở Tài chính điều chỉnh giảm tài sản theo quy định.

5. Lệ phí: Không.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp & Công sản để phối hợp giải quyết./.

IV. Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản

1.Căn cứ thực hiện:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
- Nghị định số 52/2009/NĐ-Cp ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ;
- Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thuộc cấp tỉnh quản lý.

3.1. Số lượng và thành phần hồ sơ:

a. Số lượng: 01 bộ

b. Thành phần hồ sơ: Bộ hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản.

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc;...) hoặc văn bản giải trình được UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận về diện tích đất, quá trình sử dụng đất và đất đang sử dụng không có tranh chấp.

3.2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Đơn vị gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp về Sở Tài chính (Bộ phận Văn thư, địa chỉ: Số 3, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; số điện thoại 02103846284).

3.3. Cơ quan thực hiện: Phòng Hành chính sự nghiệp & Công sản -  Sở Tài chính;

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất.

6. Lệ phí: Không.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp & Công sản để phối hợp giải quyết./.

V. Báo cáo tình hình sử dụng tài sản nhà nước

l. Căn cứ pháp lý thực hiên:

- Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sô 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 89/2010/TT- BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Đối tượng và thời hạn thực hiện:

- Đối tương: Đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thời hạn: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước định kỳ hàng năm chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch phải gửi báo cáo tình hình thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị mình đến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và cơ quan tài chính cùng cấp.

2. Trình tự thực hiện:

2.1. Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thành phần hồ sơ gồm có: Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo năm dương lịch (Nội dung báo cáo công khai thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 89/2010/TT- BTC ngày 16 tháng 6  năm 2010 của Bộ Tài chính).

2.2. Nơi nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Văn thư - Sở Tài chính (số 3, đường Trần Phú, phường Gia cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

2.3. Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính.

2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính.

4. Lệ phí: Không.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp & Công sản để phối hợp giải quyết./.

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này