Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước


 

1. Lập dự toán ngân sách địa phương hàng năm
1.1. Căn cứ thực hiện:

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
- Các chỉ thị về xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách hàng năm;
- Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính;
- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch kinhh tế xã hội và dự toán ngân sách hàng năm;
- Các văn bản quy định về chính sách, chế độ, định mức chi.
- Các văn bản khác có liên quan.

1.2. Đối tượng thực hiện: UBND các huyện, thị, thành.

2.3. Số lượng và thành phần hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ;
- Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm hiện tại và dự toán thu chi ngân sách năm sau;
+ Các biểu mẫu kèm theo: Biểu số 01, 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Phụ lục số 6 quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, các biểu mẫu bổ sung (nếu có); các mẫu biểu số 1.07, 1.08, 1.13 – Phụ lục I; Biểu số 2.01, 2.02 – Phụ lục II quy định tại Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2011.
1.4. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng ngân sách Sở Tài chính
Bước 2: Thảo luận
+ Thảo luận dự toán thu chi ngân sách với Phòng tài chính các huyện, thị thành và các đơn vị An ninh và Quốc phòng tỉnh;
+ Phối hợp với Cục Thuế và Hải Quan của tính thảo luậ và xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
- Phòng Hành chính sự nghiệp và Công sản: Thảo luận dự toán thu chi ngân sách với đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh và các đơn vị được ngâ sách tỉnh hỗ trợ;
- Phòng Đầu tư: Kiểm tra quyết toán các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn trái phiểu Chính phủ, vốn vay,…;
- Phòng tài chính doanh nghiệp: Thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp công ích, các doanh nghiệp mà nhà nước có đơn đặt hàng.
Bước 3: Tổng hợp dự toán: Sau khi thảo luận dự toán, các phòng Hành chính sự nghiệp, Đầu tư, Tài chính doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp tổng hợp số dự toán của các đơn vị theo biểu mẫu qui định của Bộ Tài chính gửi Phòng Ngân sách kiểm tra, tổng hợp và thuyết minh số liệu dự toán thu, chi ngân sách.
Bước 4: Báo cáo UBND tỉnh dự toán thu, chi ngân sách.
Bước 5: Sau khi UBND tỉnh xem xét và ý kiến chỉ đạo, Sở Tài chính tỏng hợp báo cáo và thảo luận dự toán thu chi ngân sách với Bộ Tài chính.
1.5. Trình và phân bổ dự toán:
-
Trình phân bổ dự toán: Căn cứ quyết định giao dự toán thu chi ngân sách của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân tỉnhThành phố thông qua.
- Giao dự toán: Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu dự toán ngân sách cho các sở ngành, huyện, thị, thành.

2. Lập quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

2.1. Căn cứ thực hiện:
- Luật Ngân sách Nhà nước;
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu dự toán ngân sách hàng năm;
- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao chỉ tiêu dự toán ngân sách hàng năm;
- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;
- Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;
- Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phố về quyết toán hàng năm.
2.2. Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Kiểm tra quyết toán:
- Phòng Ngân sách: Kiểm tra quyết toán ngân sách huyện, thị thành và các đơn vị An ninh và Quốc phòng tỉnh;
- Phòng Hành chính sự nghiệp và Công sản: Kiểm tra toán quyết toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh và các đơn vị được ngâ sách tỉnh hỗ trợ;
- Phòng Đầu tư: Kiểm tra quyết toán các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn trái phiểu Chính phủ, vốn vay,…;
- Phòng tài chính doanh nghiệp: Kiểm tra quyết toán các doanh nghiệp công ích, các doanh nghiệp mà nhà nước có đơn đặt hàng.
Bước 2: Tổng hợp quyết toán:
Sau khi đi thẩm tra quyết toán, các phòng Hành chính sự nghiệp, Đầu tư,    Tài chính doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp tổng hợp số quyết toán của các đơn vị theo biểu mẫu qui định của Bộ Tài chính gửi (nhập hệ thống Quản lý ngân sách Orack) Phòng Ngân sách kiểm tra, tổng hợp và thuyết minh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách.
Bước 3:Trình báo cáo quyết toán và thuyết minh Giám đốc phê duyệt.
Bước 4: Chuyển cho Kho bạc Nhà nước thành phố kiểm tra và ký xác nhận số liệu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách.
Bước 5: Báo cáo quyết toán thu, chi cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.
2.3. Hồ sơ gồm có:
Các mẫu biểu theo quy định taih Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính; văn bản hướng dẫn Quyết toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính và các văn bản khác.

Section 1

Section 1 content.

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này