Liên kết trang khác

Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 

09/07/2018 00:00

Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018

1. Thu ngân sách nhà nước: Tổng thu NSNN trên địa bàn (không kể thu chuyển giao giữa các cẩp ngân sách, tín phiểu, trái phiếu của ngân sách Trung ương) ước thực hiện 3.075,7 tỷ đồng, bằng 51% so với dự toán Trung ương và HĐND tinh giao và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: Ước thực hiện 2.908, 7 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán HĐND tinh giao và bằng 111,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó có 13/15 chỉ tiêu bằng và vượt dự toán HĐND tỉnh giao như: Thuế thu nhập cá nhân 60%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 75%, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 73,9%. Và một số khoản thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 như: Thuế thu nhập cá nhân tăng 35%, tiền sử dụng đất tăng 34,9%, thuế sừ dụng đất phi nông nghiệp tăng 20%, thuế bảo vệ môi trường tăng 45,8%, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 54,5%.

Riêng 02 khoản thu ước thực hiện 6 tháng đạt thấp hơn 50% so với dự toán HĐND tinh giao: Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã 43,4%; Thu khác ngân sách 34,7%.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: Ước thực hiện 167 tỷ đồng, bằng 74,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 175,8% so với cùng kỳ năm 2017.

2. Chi ngân sách đại phương: Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5.997,8 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 813,6 tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán HĐND tỉnh giao;

- Chi thực hiện các chương trình MTQG và một sổ chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 962.237 triệu đồng/ dự toán 1.924,5 tỷ đồng, bằng 50% dự toán HĐND tỉnh giao;

- Chi thường xuyên: 4.214.314 triệu đồng, bằng 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ban biên tập

 

 

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này