Tuyên truyền đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

03 Tháng Hai 2020 12:00:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẨU

1. Mục đích

          - Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong Khối nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự đồng thuận để tổ chức thành công Đại hội; sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

          - Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, CCVC  và người lao động trong Khối phát huy tinh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          - Thông qua tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với chế độ; hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa đại hội đảng bộ các cấp và các nội dung trọng tâm được nêu trong văn kiện đại hội.

          2. Yêu cầu

          - Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Nhiệm vụ tuyên truyền phải gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          - Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải đề cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả, chống lãng phí, tránh phô trương, hình thức.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

          1. Nội dung tuyên truyền

          1.1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và 80 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ; những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

          1.2. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

          1.3. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          1.4. Những thành tựu; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

          1.5. Tuyên truyền về nội dung và ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          1.6. Kết quả đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

          1.7. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          1.8. Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đối với đại hội đảng các cấp; tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ...

          1.9. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh...

          2. Hình thức tuyên truyền

          2.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền từ Đảng bộ Khối tới cơ sở; hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình đại hội theo quy định; các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể hướng tới đại hội đảng bộ các cấp.

          2.2. Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử  của Đảng ủy Khối; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

          2.3. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan: khẩu hiệu, băng zôn, cờ, bảng điện tử tại các cơ quan, đơn vị; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội.

          III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ TUYÊN TRUYỀN

          Bám sát thời gian, tiến độ tổ chức đại hội, nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa, tập trung theo các đợt cao điểm sau:

          1. Giai đoạn 1:Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cơ sở (30/6/2020)

          - Tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng qua 90 năm, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

          - Tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối về đại hội.

           - Tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện nêu trên.

          - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2020: 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 80 thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (3/1940-3/2020) ... tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

          - Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          2. Giai đoạn 2: Từ  01/7/2020 đến khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (tháng 8/2020)

          - Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trên.

          - Tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

          - Mở đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX.

          - Tuyên truyền đậm nét, trọng tâm về nội dung, các hoạt động diễn ra tại Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIX; thông tin nhanh kết quả Đại hội; các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Khối.

          - Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).

          3. Giai đoạn 3:Từ sau Đại hội Đảng bộ Khối đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 10/2020)

          - Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trên.

          - Tuyên truyền các hoạt động của cơ quan, đơn vị chào mừng Đại hội và triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp.

          4. Giai đoạn 4: Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          - Tuyên về thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX; các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

          - Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

          - Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng cần tập trung tuyên truyền tốt các nội dung: Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; các văn kiện trình tại Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các quyết định của Đại hội.

          5. Giai đoạn 5: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          - Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

          - Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          - Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

          - Hằng tháng định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền, chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp.

          - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.

          - Kịp thời phổ biến rộng rãi các sách, tài liệu, đề cương tuyên truyền của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về Đại hội.

          - Tham mưu nội dung, chương trình làm việc với các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX.

          2. Văn phòng Đảng ủy Khối

          - Cung cấp các dự thảo văn kiện, văn bản hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          - Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Đảng ủy trong công tác tuyên truyền.

          - Bảo đảm kinh phí phục vụ triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

          3. Các đoàn thể trong Khối

          - Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

          - Tổ chức các hoạt động chào mừng gắn với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, sinh hoạt truyền thống...

          - Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên trước, trong, sau Đại hội để chủ động báo cáo với cấp ủy theo quy định.

          4. Các chi, đảng ủy cơ sở

          - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp bằng hình thức phù hợp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

          - Tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở; tuyên truyền nội dung các hoạt động và kết quả đại hội của cấp mình trên hệ thống tuyên truyền của ngành, của tỉnh và Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể cơ sở phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nội bộ chào mừng đại hội đảng các cấp.

          - Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trước, trong và sau đại hội đảng các cấp.

          - Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền với BTV Đảng  ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo theo địa chỉ: tothongtinvienduk@gmail.com).

          V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1.  Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!

          2. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX!

          4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX!

          5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

          6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

          Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị các Ban, đoàn thể trong Khối và các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện.(nội dung công văn số 110- KH/TU)

Hoài Anh

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này